Oratie prof. Angela Berlis

Herhaald bericht

Vorig jaar werd dr.Angela Berlis door het Curatorium van het Oud-Katholiek Seminarie benoemd tot bijzonder hoogleraar in het departement Godgeleerdheid van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘de oude katholieke kerkstructuren, tevens inhoudende de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken’.

De nieuwe professor aanvaardt op donderdag 18 januari 2007 haar ambt met een oratie, getiteld Vergelijking als weg tot historische kennis.

Alle belangstellenden zijn uitgenodigd tot het bijwonen van deze plechtigheid in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. De oratie begint om 16.15 uur.
Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal van het Academiegebouw.

Professor Berlis ziet in de huidige politieke, economische en culturele processen van europeanisering en mondialisering maar ook het bestaan van grotere kerkelijke verbanden zoals de ‘Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken’ (ontstaan in 1889) een uitdaging tot een internationaal vergelijkende geschiedschrijving die overeenkomsten en verschillen, maar ook transfer tussen kerken in beschouwing neemt, en daarbij tegelijkertijd de zelfstandigheid van de lokale kerken recht doet. Dit zal nader worden beschreven aan de hand van een vergelijking tussen de oud-katholieke kerken van Duitsland en van Nederland die in 1878 resp. in 1922 tot ontkoppeling van priesterambt en celibaat overgingen. 

Zie tevens eerdere berichten over de bijzonder hoogleraar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 januari 2007