Geroepen om voor te gaan

Onder de titel “Geroepen om voor te gaan” organiseert het Genootschap voor Liturgiestudie in samenwerking met de Liturgische Kring op 8 november 2007 een symposium over de diverse ambten en functies binnen liturgie en kerk.

Locatie: Oud-Katholiek zalencentrum De Akker, Melkpad te Hilversum.

De laatste decennia is het exclusief ambtelijk karakter van de liturgische vieringen doorbroken vanuit het inzicht dat het in de liturgie gaat om een viering van het hele volk van God. Dit heeft ertoe geleid dat in toenemende mate verschillende functies en taken in de liturgie aan meer personen worden toevertrouwd en dat het begrip voorganger zich heeft verbreed. Doorgaans wordt de ambtsdrager aangeduid als voorganger, maar tegelijkertijd zijn er meer functionarissen met een specifieke rol binnen de liturgie die als voorganger worden beschouwd. Het betreft hier mensen die deze functies onder verschillende condities uitoefenen: bezoldigd of vrijwillig, aangesteld of benoemd, al dan niet gewijd of bevestigd, en uiteenlopend gekwalificeerd, variërend van een academische vorming, een beroepsgerichte opleiding tot een bescheiden cursus. Als belangrijkste en meest voorkomende functionarissen kunnen genoemd worden de kerkelijk werkster en werker, de lector, de pastoraal werkster en werker, de gebedsleider, de predikant, de priester, de cantor of kerkmusicus, de diaken en de ouderling.

In het verlengde van deze ontwikkeling dienen zich allerlei vragen aan met betrekking tot de eigenheid van de diverse rollen, taken en functies binnen de liturgie en hun onderlinge verhouding. Wat is de reikwijdte van deze functies in de liturgie en in hoeverre strekt hun taak zich ook uit tot het leven van de kerk buiten de liturgie? Wat is de aard van de band tussen de onderscheiden functies en de leiding van de kerk? Dergelijke vragen worden tijdens het symposium gethematiseerd en bereflecteerd. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een dogmatische, ecclesiologische of kerkjuridische invalshoek van waaruit de verhouding tussen ambt en liturgie doorgaans wordt benaderd. Als uitgangspunt is gekozen voor de concrete liturgische praxis in verleden en heden. Tijdens het symposium zullen vier hoofdreferaten worden gehouden die worden afgewisseld met kleinere inleidingen waarin enkele functionarissen vanuit de praktijk een korte reflectie geven op hun eigen rol als voorganger.

Programma

09.45   Ontvangst met koffie en thee
10.15   Opening door Dr. Louis van Tongeren (UvT), dagvoorzitter en voorzitter 
           van het Genootschap voor Liturgiestudie
10.30   Drs. Evert de Jong (oud-secretaris NRL): De relatie tussen ambt en bedieningen. 
           Een historische benadering
11.00   Prof. dr. Angela Berlis (UU/UvT): Rollen en functies in wisselwerking tussen liturgie 
           en gemeenteleven. Een actuele benadering
11.30   Koffie – thee
12.00   Emile Verhey (lector), Drs. Corrie Koot-Hendriks (pastoraal werkster): 
           Twee reflecties uit de praktijk
12.45   Reacties uit de zaal
13.00   Lunch
14.00   Prof. dr. Bram van de Beek (VU): Geroepen en/of gezonden. Wie kan en mag preken 
           en verkondigen en het avondmaal bedienen?
14.30   Drs. Pier Tolsma (diaken), Marja van der Ploeg (cantor/kerkmusicus): 
           Twee reflecties uit de praktijk
15.00   Koffie – thee
15.30   Dr. Ton van Eijk (UvT): Lessen vanuit de praxis in verleden en heden. 
           Een oecumenisch-systematische reflectie
16.00   Slotdiscussie
16.30   Afsluiting

Aanmelding:
Belangstellenden voor het symposium kunnen zich aanmelden door een bericht per e-mail.

Kosten:
Voor leden van het Genootschap voor Liturgiestudie en van de Liturgische Kring is deelname gratis. Zij dienen zich wel van tevoren aan te melden. Voor wie geen lid is bedragen de kosten € 20,= (inclusief, koffie, thee en lunch), te voldoen bij aankomst.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 november 2007