Pastoor nodig?

Vanavond niet

Toevallig vergaderen op dezelfde dag zowel de geestelijken van het aartsbisdom als die van het bisdom Haarlem.
De Utrechtse pastores zijn bijeen voor de reguliere halfjaarlijkse vergadering in Amersfoort. Naast het voorstellen van twee nieuwe leden: pastoor Alja Tollefsen-van der Lans (tot pastoor benoemd voor de parochies Gouda, Oudewater en Schoonhoven) en past.werker Hans de Rie (benoemd te Rotterdam voor het City-pastoraat) zal de geestelijkheid opnieuw een vertegenwoordiger in het Collegiaal Bestuur moeten kiezen. In het najaar werd past.R.Bosma uit Leiden gekozen, maar deze heeft nu zijn mandaat terug gegeven wegens de wisseling van zijn pastorale arbeid. Past.Bosma nam met ingang van 1 januari 2008 een volledige aanstelling in het justitiepastoraat aan.

De Haarlemse geestelijkheid komt ook hedenavond in een extra vergadering bijeen. Vanzelfsprekend zal er worden nagepraat over de gebeurtenissen van de laatste weken. De Haarlemmers komen met name bijeen om de verkiezingsprocedure voor een nieuwe bisschop in gang te zetten. Als eerste zal formeel een tweede vicaris sede-vacante gekozen worden (past.M.Ploeger was tweede vicaris tijdens de ziekteperiode van de bisschop) en zal de datum van de verkiezing worden bepaald. De Haarlemse Geestelijkheid zal tevens een samenkomst agenderen met de kiesgerechtigde-gelovigen van het bisdom om te praten over het profiel van de nieuwe bisschop.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 maart 2008