Sobere en indrukwekkende uitvaart

De beide vicarissen van Haarlem hadden zorg gedragen voor een goed geleide sobere uitvaartdienst van bisschop Bert Wirix. De toch niet zo kleine Bavo aan de Grote Markt te Haarlem was gevuld met naar schatting zo’n achthonderd mensen en die grote belangstelling was hartverwarmend in de koude kerk.
Naast een schare familieleden uit België was nagenoeg het hele priestercorps aanwezig om bisschop Bert uitgeleide te doen en waren ook de meeste oud-katholieke bisschoppen uit de Europese zusterkerken naar Haarlem gekomen. Van rooms-katholieke zijde was hulp-bisschop mgr.Van Burgsteden uit Haarlem present naast hulpbisschop Athenagoras van het orthodoxe aartsbisdom België en heel de Benelux, de vertegenwoordiger van de Syrisch-Orthodoxe Kerk en archdeacon John de Wit als vertegenwoordiger van de Aartsbisschop van Canterbury en andere vertegenwoordigers uit de oecumene.

De Bavo bij uitvaart Bert WirixDeken-vicaris Dick Schoon ging met zijn bekende heldere stemgeluid voor in de dienst, waarin de pastoor van Haarlem, Peter Feenstra, de preek verzorgde. De predikant Rinze Marten Witteveen, huisvriend van de familie Wirix-Ruts assisteerde en verzorgde de voorbeden.
Pastoor Feenstra stond in zijn preek stil bij de jeugdervaringen van de overleden bisschop en tekende enkele karakteristieke kanten van Bert.
Het geluid van de Schola van het bisdom Haarlem kwam uit verre, bijna hemelse regionen, maar pastte voortreffelijk in de klassieke uitvaartmis. Organiste Eveline M.Jansen op het beroemde orgel in de Bavo deed weer uitstekend werk en in de Paasgezangen in de liturgie klonk al weer de hoop op en het geloof dat het leven doorgaat.

Persoonlijke getuigenissen en toespraken waren geconcentreerd in de bijeenkomst in de aula van de begraafplaats.
Ontroerend was het verhaal van de bisschopsster van zoon Johannes en de bijdrage van een neef over Nonkel Bert.
Aartsbisschop Joris Vercammen voerde namens de kerk het woord en sloot aan bij de kinderverzen, waarmee bisschop Bert wel eens de vergadering van het bestuur opende.

Op de schilderachtige begraafplaats Westerveld te Driehuis slingerde zich daarna een grote rij mensen van de aula naar de laatste rustplaats. Berts graf ligt op een helling, hij rust als het ware op een plek met uitzicht op de wederkomst van zijn Heer.

Foto’s: Michael Maas
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 maart 2008