Aartsbisschop tilt jongerenpastor over de drempel

De 80e Synodevergadering in Hilversum op zaterdag 22 november zit er weer op.

Jeugd: met een gloedvol betoog trok de Aartsbisschop de nog aarzelende synodalen over de drempel om toch voor de vergroting van de aanstelling van een jongerenpastor te stemmen.
De nota Jeugd van het Collegiaal Bestuur kreeg inhoudelijk de nodige bijval, maar het was aanvankelijk nog onzeker of de synode ook de extra aanstelling wilde goedkeuren. Zeker ook omdat de kerk er financieel nu niet zo florissant bij staat. Een jongerenpastor moet geen functionaris worden, zo beargumenteerde de aartsbisschop, maar een echte pastor die verbindingen legt en de jeugd aanspreekt. Een man/vrouw tussen de 25 en de 35 jaar is het ideaal. Met 65 stemmen vóór, 38 tegen en 8 blanco, ging de synode uiteindelijk akkoord. Het is nu aan de Thesaurier om voor deze aanstelling de bijkomende financiering te zoeken en aan het bestuur om een geschikte kandidaat(e) te vinden.

Liturgie: zeer gewaardeerd en ook levendig was de groepsdiscussie over de liturgie. De leden van de synode en de aanwezigen op de publieke tribune verdeelden zich over de Akker en de kerk om te praten over de zo geroemde liturgie in de Oud-Katholieke Kerk, die toch niet leidt tot volle kerken. Is het de taal, de muziek, het tijdstip?
In de terugrapportage kwam de liefde tot de vertrouwde liturgie tot uitdrukking, hoewel er overal wel kritische opmerkingen te horen waren over de soms onbegrijpelijke taal. Daar mag wel wat aan gedaan worden, maar ook weer niet teveel. De uitkomsten van de discussie leveren voldoende stof tot nadenken op voor de Commissie Liturgie naast de uitkomsten van de onlangs gehouden enqûete. Het Collegiaal Bestuur zal volgend jaar met een beleidsnota Liturgie komen, zo werd er toegezegd.

Jaarverslag en Jaarrekening: vooraf waren door de leden van de synode al de nodige vragen gesteld over zowel het verslag van het Collegiaal Bestuur als de jaarrekening 2007 en die bleken afdoende beantwoord. Al het kruid leek verschoten en er was weinig animo tot het stellen van nieuwe vragen. De synode liet met een applaus horen in te stemmen met het verslag en de presentatie van de jaarcijfers. De Thesaurier had in zijn inleiding wel opgemerkt dat hij helaas met name een groei in de lasten moest presenteren.

Verkiezingen: dat de leiding van de synode in goede handen is, werd bevestigd door de herverkiezing van zowel de voorzitter, F.L.C. de Haart, als van de secretaris, mw.E.Roobol-Groen en van de vice-voorzitter past.R.Frede. Hoewel sommige synodalen moeite hadden het juiste stembriefje te hanteren. Voor de vertegenwoordiging van het aartsbisdom in het Collegiaal Bestuur werd mw. mr. C.J.Brouwer gekozen, zij volgt in het bestuur mw.A.Paasen op, die had aangegeven zich uit het Bestuur te willen terugtrekken. Drs.E.C. Smit werd voor een tweede termijn herkozen in het Bestuur namens het bisdom Haarlem.

Sprietjes in de sneeuw: de synode was wel nieuwsgierig of al die nadruk op groei in de beleidsplannen nu al wat had opgeleverd. Pastor Hans de Rie vertelde met veel warmte en bevlogenheid over de activiteiten in het kader van het project Citypastoraat te Rotterdam. Een recent zeer gewaardeerd initiatief was de herdenkingsdienst op 2 november, waarbij de Paradijskerk tot de laatste plaats was gevuld.
Pastoor Peter Feenstra uit Haarlem legde de 7 ijkpunten uit het onlangs gepresenteerde boek van Robert Warren Een gezonde gemeente langs de eigen Haarlemse parochie. Hij liet een genuanceerd beeld zien.
Als derde spreker kwam past. Jan van der Steen aan het woord, officieel rector van de meest oostelijke voorhoede van de kerk, de Statie Twente. Hij maakte melding van een toetreding en van het onlangs gevierd jubileum van de oud-katholieke presentie in Twente.
Hierna was het tijd voor wat exacte cijfers, het Bisschoppelijk Bureau liet zien dat het aantal leden van de kerk over de periode 2005 t/m 2007 een voorzichtige groei vertoonde evenals het aantal meelevende leden en gastleden. De meest geprononceerde groei van 9% vertoonde de inkomsten uit de levende kerk tussen 2006 en 2007. Per lid of meelevend lid nog steeds niet voldoende, maar wel een hoopvol signaal.

Dat laatste was een opsteker voor de Thesaurier bij de behandeling van de Begroting 2009. De Synode stelde de begroting uiteindelijk vast met twee tegenstemmen en één onthouding.

Het blad De Oud-Katholiek: de bisschop van Haarlem merkte de vernieuwde Oud-Katholiek aan als een teken van groei en nieuw elan. Het is na twee nummers nog te vroeg voor een evaluatie, maar er zijn vele positieve reacties naast wat terughoudende kritische tonen. Een eerste oproep tot een gift om het toezenden van het blad naar alle oud-katholieke adressen mogelijk te houden, was al aardig beantwoord. Een woord van dank sprak de bisschop uit in de richting van het bestuur van de Stichting De Oud-Katholieke Pers voor de jarenlange zorgvuldige wijze waarop de administratie en de financiën van het blad waren gevoerd. Doordat de kerk het blad nu uitgeeft, is de taak van de stichting tot een einde gekomen.
Het presidium nodigde tenslotte alle aanwezigen uit een glas te drinken op het nieuwe blad.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 november 2008

Voor een beeldimpressie… Klik hier