Oecumenisch symposium “Brood van leven”

Het ontbreken van de eucharistische gemeenschap vormt nog altijd het meest pijnlijk teken van de verscheurdheid tussen christelijke kerken. In de Charta Oecumenica verplichten Europese kerkleiders zich het doel van een gezamenlijke viering van de maaltijd van de Heer voor ogen te houden. En ook op het kerkelijk grondvlak dromen christenen van het herstel van de zichtbare eenheid.

In de ruim veertig jaar dat katholieken en protestanten met elkaar in gesprek zijn over wat hen verdeelt is er heel wat aan gemeenschappelijk geloof in de eucharistie ontdekt en verwoord. Met vreugde is vast te stellen hoe dicht de standpunten elkaar zijn genaderd. Dat gemeenschappelijk geloof is in grote mate ook terug te vinden in de vernieuwde liturgische boeken van de betrokken kerken. Toch lijkt de eucharistische gemeenschap soms verder weg dan ooit.

In zijn nieuwste boek over de eucharistie maakt de katholieke oecumenicus Ton van Eijk de balans op van de voortgang en obstakels in het oecumenisch gesprek waarbij de rooms-katholieke kerk betrokken was. In een onderbouwd en onderhoudend betoog schetst Van Eijk de overeenstemming die op dit punt bereikt is. Aan de hand van een bezinning op de eucharistie als woord en brood ziet hij voor de kerken een perspectief om samen op weg te blijven. Tenminste,  als de kerken er ook in slagen het eens te worden over dat andere heikele onderwerp bij dit punt: de ambtelijke leiding of bediening van de eucharistie. Want daar ligt sinds het einde van de vorige eeuw opnieuw een flink struikelblok op weg naar zichtbare eenheid. Zeker sinds de rooms-katholieke kerk de toelating van vrouwen tot het priesterschap min of meer taboe heeft verklaard. Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de verschijning van dit boek is er op 15 maart een oecumenische studiemiddag (inclusief debat) over het spirituele hart van de oecumenische beweging. Medewerking verlenen de auteur dr. Ton van Eijk, dr. Gerrit van de Kamp (protestant), dr. Mattijs Ploeger (oud-katholiek) en prof.dr. Adelbert Denaux (r.k.).  Een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Katholieke Theologie (UvT), het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (UU), de Katholieke Vereniging voor Oecumene, en de Raad van Kerken in Nederland, georganiseerd door het theologisch instituut Luce / CRC. Het boek is op het symposium met korting te koop voor € 12,50.

Datum:   15 maart 2011 van 13.30-17.00 uur.
Locatie: Campus De Uithof, Universiteitsbibliotheek, Boothzaal, Heidelberglaan 3, Utrecht.
Kosten:  € 15.
Opgave: via www.luce-crc.nl; luce-crc@uvt.nl
Betaling: verlening van eenmalige machtiging o.v.v.  naam, bedrag, rekeningnummer.

Programma:
13.30 opening door Henk van Hout (dagvoorzitter), voorzitter Raad van Kerken in Nederland.
13.35 referaat door dr. Ton van Eijk, oud-docent van de FKT en priester van het bisdom Rotterdam.
14.05 coreferaat door dr. Gerrit van de Kamp, PKN- predikant te Delft en oud-redacteur van het (protestants) Dienstboek.
14.25 coreferaaat door dr. Mattijs Ploeger, rector en docent aan het Oud-Katholiek Seminarie en pastoor van de (oud-katholieke) kathedrale kerk te Haarlem.
14.45  pauze
15.15 debat met inleiders en de zaal
16.30 afsluitend referaat door prof.dr. Adelbert Denaux, dekaan van de Faculteit Katholieke Theologie (UvT),  lid van de Internationale Theologische Commissie te Rome, lid van de internationale Anglicaans-Katholieke Dialoogcommissie (ARCIC) en oud-voorzitter van de Nationale Oecumenische Commissie van België.
17.00 ontmoeting met een drankje en boekverkoop.

Ton van Eijk, Eucharistie: het woord en het brood. (Theologische Perspectieven 4) Uitgeverij 2VM, Bergambacht 2010, ISBN 978-94-90393-07-6

De gezamenlijke viering van de eucharistie als teken van de zichtbare eenheid van kerken blijft een belangrijk doel van de oecumenische beweging. Vraag is hoever het nu staat met de toenadering op dit punt tussen katholieken en protestanten. Op 15 maart staat die vraag centraal op een studiemiddag te Utrecht van de Universiteit van Tilburg in samenwerking met een aantal oecumenische organisaties. Sprekers zijn dr. Ton van Eijk, dr. Gerrit van de Kamp, dr. Mattijs Ploeger en dr. Adelbert Denaux. Er is gelegenheid tot debat met inleiders en de zaal. Informatie en opgave: www.luce-crc.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 januari 2011