Samenloop voor Europa

In Zwolle wordt vanmiddag een ‘Samenloop’ gehouden, die begint in de Basiliek van Onze Lieve Vrouwe aan de Ossenmarkt en loopt lang de verschillende plekken, waarmee de Broeders des Gemene Levens zijn verbonden. De wandeling wordt afgewisseld met gesprekken en korte lezingen over Thomas a Kempis. Aartsbisschop Joris Vercammen wandelt vandaag mee in Zwolle.

Samen voor Europa
Onder de naam ‘Samen voor Europa’ werken sinds 2004 meer dan 200 zelfstandige christelijke bewegingen, gemeenschappen, netwerken en organisaties op internationaal, nationaal en lokaal niveau samen. Tot deze groeperingen behoren protestante, katholieke, orthodoxe en anglicaanse christenen alsook leden van vrije kerken en gemeenten. De verscheidenheid is groot en de confessionele breedte uniek. Ook in Nederland is Samen voor Europa juist daarin onderscheidend. Veel van deze bewegingen en groeperingen zijn relatief nieuw, ontstaan in de tweede helft van de vorige eeuw.

Samen een krachtige getuigenis
Het doel van de samenwerking is een meer geloofwaardige evangelische getuigenis door de samenwerking. Gezamenlijk willen de betrokken bewegingen en groeperingen daarbij het bewustzijn versterken van de fundamentele rol die het christendom in al zijn verscheidenheid heeft gehad en nog heeft in de ontwikkeling en identiteit van Europa. Hun samenwerking biedt de kans om de wereld de vitaliteit en relevantie van het hedendaagse christendom te laten zien. Omdat de leden van de afzonderlijke bewegingen trouw blijven aan hun eigen kerk en de bewegingen uitstekende banden hebben met de leiding van de kerken in Europa geeft dit samenzijn van bewegingen bovendien een geheel eigen, meer spirituele en gemeenschapsvormende dimensie en impuls aan de oecumene.

Grotere maatschappelijke werking
De verschillende groeperingen dragen een grote rijkdom van christelijke spiritualiteiten en gaven in zich, die God aan hen heeft toevertrouwd voor de wereld van vandaag. Ze leiden, ieder op eigen wijze, tot een levend geloof in Christus en nodigen uit tot een consequent leven vanuit het evangelie. Van daaruit zetten ze zich op vele maatschappelijke en kerkelijke gebieden in. Door de samenwerking kunnen ze rekenen op een grotere maatschappelijke betekenis dan in het geval ze alleen zouden opereren.

Geen organisatie of structuur
De samenwerking heeft niet als doel een organisatorische eenheid of structuur te scheppen ” gebaseerd op een uitgedacht actieplan. Het gaat wel om een proces van netwerken, nadere kennismaking, uitwisseling en samenwerking. Daarbij wordt ieders identiteit volledig gerespecteerd en worden de ogen niet gesloten voor de pijnlijke ervaringen in het verleden. Het gaat om een proces van eenheid in verzoende onderscheidenheid, in de ervaring bijeen te zijn rond Christus, in Hem elkaar herkennend als broeders en zusters. Uitgangspunt is de wederzijdse liefde in de betekenis van Jezus’ woorden: “Ik geef jullie een nieuw gebod heb elkaar lief Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” (Joh 13.34). Dan zal het Jezus zelf zijn die de verbinding smeedt volgens zijn woorden: “Want waar twee of drie mensen in mijn naam – in zijn liefde – samen zijn, ben ik in hun midden. ” (Mt 18.20).

Concrete activiteiten
De samenwerking krijgt onder andere gestalte in internationale en nationale ontmoetingen en manifestaties voor kennismaking, uitwisseling, gebed, inspiratie en getuigenis. In 2004 en 2007 zijn er in Stuttgart bijvoorbeeld de twee grote internationale manifestaties geweest met nationale parallelontmoetingen in bijna alle Europese landen met per keer bijna 10.000 mensen en circa 100.000 mensen verbonden via satelliet. In 2012 is een derde internationaal evenement in voorbereiding in Brussel. Jaarlijks komen verantwoordelijken van bewegingen samen voor overleg en inspiratie. Nationaal en lokaal groeit de bilaterale en multilaterale samenwerking. In Nederland is in 2010 als samenwerkingsproject de jaarlijks terugkerende nationale: ‘Marriage Week’ opgestart.
www.samenvooreuropa.nl 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 september 2011