‘De leer van de kerk en missie in het huidige Europa’

Verslag van de Internationale Anglicaans-Oud-Katholieke Theologenconferentie 2011

Van 29 augustus tot en met 2 september 2011 vergaderde de Internationale Anglicaans-Oud-Katholieke Theologenconferentie in Neustadt an der Weinstrasse (Duitsland). Ongeveer vijftig theologen (m/v), vooral uit de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de wereldwijde anglicaanse gemeenschap, waren daar in het Herz-Jesu-klooster bijeengekomen om samen te bidden, naar lezingen te luisteren en te discussiëren over gemeenschappelijke aangelegenheden. De conferentie genoot de hartelijke gastvrijheid van het klooster en vierde er dagelijks in de kapel kerkdiensten volgens beide tradities.

Sinds de Bonn Agreement in 1931 gemeenschap tussen de beide kerkenfamilies vaststelde, zijn er regelmatig gezamenlijke theologenconferenties geweest. De laatste ontmoeting vond in 2005 plaats in Leeds (Engeland) met als thema Towards further convergence in ecclesiology. De huidige conferentie werd gehouden tegen de achtergrond van een gevoel van urgentie over de gemeenschappelijke missie van de kerken van de anglicaanse gemeenschap en van de Unie van Utrecht, vooral op het vasteland van Europa.

Bij elkaar horen in Europa
Het thema van de conferentie, dat in lezingen en groepsdiscussies werd behandeld, luidde Ecclesiology and Mission in Today’s Europe. Het had betrekking op het ontwerp van een document dat de Anglicaans-Oud-Katholieke Internationale Coördinerende Raad (AOCICC) heeft opgesteld onder de titel: Belonging together in Europe: A statement on ecclesiology and mission. Het document probeert de fundamenten, de omvang en de grenzen van de relaties van beide kerkenfamilies te verduidelijken. De AOCICC maakte van de gelegenheid gebruik om de conferentie te raadplegen over het document en er eerste indrukken over te verzamelen. De Raad zal het document in het licht van deze commentaren aanpassen bij zijn volgende bijeenkomst in november en het dan publiceren.

De conferentie begon met openingstoespraken van dr. Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht en dr. Geoffrey Rowell, bisschop van het Diocees in Europa van de Kerk van Engeland. Sprekers uit de oud-katholieke, anglicaanse, orthodoxe, rooms-katholieke en baptistentradities gingen vervolgens in op een reeks van onderwerpen, waaronder het belang van de Bonn Agreement, de Europese context van missie vandaag, secularisatie, de bijdrage van de oecumenische dialoog aan missie en eenheid en de theologische basis van missie en eenheid. De sprekers waren Paul Avis (Londen en Exeter, Groot-Brittannië), Angela Berlis (Bern, Zwitserland), Keith Clements (Bristol, Groot-Brittannië), Peter De Mey (Leuven, België), Michael Jackson (Dublin, Ierland), Daniel Munteanu (Bamberg, Duitsland) en Matthias Ring (Bonn, Duitsland).* De teksten zullen in 2012 worden gepubliceerd in de Internationale Kirchliche Zeitschrift.

Speyer
Een uitstapje van een halve dag naar Speyer stelde de deelnemers in staat om daar de rooms-katholieke kathedraal te bezoeken, die dit jaar zijn 950e verjaardag viert. Zij werden daarbij door de secretaris van de bisschop, dr. Georg Müller, rondgeleid. Dr. Matthias Ring, bisschop van het Katholieke Bisdom van de Oud-Katholieken in Duitsland, ging voor in een eucharistieviering in de protestantse Drievuldigheidskerk, waar de groep welkom geheten werd door haar predikante, Christine Gölzer.

De volgende Internationale Anglicaans-Oud-Katholieke Theologenconferentie zal worden gehouden in Engeland van 1 tot 5 september 2015.

De deelnemers aan de Internationale Anglicaans-Oud-Katholieke Theologenconferentie,
Neustadt/Weinstrasse (Duitsland), 2 september 2011.

 

* Titels van de lezingen
Prof.dr. Angela Berlis, Mission accomplished? Challenges of the Bonn Agreement for today’s reflection.
Dr. Keith Clements, Believing and belonging: Perspectives on contemporary European Christian identities.
Prof.dr. Peter De Mey, Keeping Mission and Unity together: Impulses from multilateral and bilateral dialogue processes.
Dr. Matthias Ring, Belonging together in a secularized society.
Michael Jackson, Secularization – an Irish perspective.
Dr. Daniel Munteanu, Ecclesiology and Mission from an Orthodox Perspective.
Prof.dr. Paul Avis, Towards a missiological ecclesiology.
Prof.dr. Paul Avis, Prospects for Unity.

Tekst/vertaling: Lidwien van Buuren
Foto: Peter Feenstra
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 september 2011