Meester in Kerk en Recht

Prof.mr. Jan Hallebeek was zeer verrast om na zijn openingscollege op de Seminariedag, zaterdag 21 september jl. te Haarlem, een vriendenbundel in ontvangst te mogen nemen. Deze vriendenbundel bevat bijdragen op het gebied van de kerkgeschiedenis, de ecclesiologie (leer van de kerk) en het kerkelijk recht en was door Lidwien van Buuren en Peter-Ben Smit samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Jan Hallebeek als docent kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie.
De bundel bevat artikelen van Paul Abels, Urs von Arx, Angela Berlis, Leon van den Broeke, Günther Esser, Andreas Krebs, Bert Maan, Dick Schoon, Peter-Ben Smit, Adriaan Snijders, Wietse van der Velde, Joris Vercammen en Jan Visser en is verschenen als 50e aflevering van de Publicatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie. Te koop via de webshop.

Kerkelijk recht was ook het onderwerp van het openingscollege, maar dan wel in internationaal perspectief. Prof. Hallebeek lichtte in een stevig doortimmerd college de verschillen toe, die er bestaan tussen de interne organisaties van de diverse kerken van de Unie van Utrecht en de balans tussen het episcopaal en synodaal element daarin en bracht dat in verband met de verhouding tussen de Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) en de lokale kerk (bisdom). Die verhouding kan onder druk komen te staan, zoals dat zich met name voordeed voordat het huidige statuut van de IBC werd ingevoerd en er een meer expliciete instemming van de IBC nodig was bij een verkiezing van een bisschop in een bisdom. De verhouding episcopaal-synodaal is ook in de Nederlandse kerk nog een onderwerp voor nadere doordenking.

Het openingscollege werd vooraf gegaan door een overzicht van de stand van zaken van de opleiding door rector dr. Mattijs Ploeger, waarin hij naast de aantallen studenten gewag maakte van de keuze die het Seminarie nog moet maken voor de toekomstige locatie omdat de Utrechtse Universiteit het vak godgeleerdheid aan het afbouwen is en de oude koppeling met Utrecht daarmee op losse schroven staat. Ook vermeldde de rector dat het seminarieprogramma is ingedikt van drie tot twee jaar om tegemoet te komen aan de wensen van de vele ”zij-instromers” met vaak al een volledige theologische opleiding achter de rug en met de nodige ervaring in het pastoraat.

In de bijdragen van twee studenten werd duidelijk hoe zwaar het kan zijn om zowel werk, studie en vrijwilligerswerk te combineren en dat echte ‘vrije tijd’ in zo’n druk bestaan makkelijk in het gedrang kan komen.

Zoals gebruikelijk vormde een openings- en slotwoordje van de voorzitter van het curatorium,. mr. K.J. Visser, de accolade rond het programma en was er ook gezorgd voor muzikale intermezzi, verzorgd door het Vocaal Theologenensemble (met drie oud-katholieken). Onder bezielende leiding van Hanna Rijken werd er fraai gezongen, waarbij het meestemminge Notre Père van Duruflé zeer intens klonk. De aanwezigen kenden het genoegen om bij een aantal bekende liederen uit het oud-katholiek repertoir te mogen meezingen.

Al met al een geanimeerde seminariedag in Haarlem, waar de nodige belangstelling voor was van binnen en buiten de kerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 september 2013