Liturgische spiritualiteit

Verslag van de ontmoetingsdag Oecumenisch Forum voor Katholiciteit te Utrecht

Spiritualiteit is in het moderne taalgebruik een zeer breed begrip. Het wordt te pas en misschien nog vaker te onpas gebruikt om de toeleg op een overstijgende ervaring aan te duiden en ook wel die geestelijke ervaring zelf. Een serieuze spiritualiteit blijft niet bij de incidentele spirituele ervaring, maar is een aan het gedrag gekoppelde, en te kennen, omvormende geesteshouding.

In hoeverre en op welke voorwaarden is de, christelijke, liturgie een ken- en ervaringsbron van spiritualiteit? En op welke wijze draagt het bij aan de geleefde katholiciteit van ons geloof? Een katholiciteit die wij kerkelijk-religieus belijden, wanneer wij zeggen te geloven in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.    

Een interessant onderwerp voor de jaarlijkse ontmoetingsdag dacht de stuurgroep van het oecumenisch forum voor katholiciteit (OFK). En dat bleek ook zo te zijn.

Zaterdag 15 november kwam een vijftigtal mensen van verschillende kerkelijke huize bijeen in de Utrechtse Gertrudiskapel en in de kathedraal om zich met dit onderwerp uiteen te zetten.
Als referenten waren uitgenodigd prof. dr. Thomas Quartier, docent rituele en liturgische studies in Nijmegen en hoogleraar monastieke spiritualiteit in Leuven en Rome,  en dr. Martin Hoondert, musicoloog en theoloog, universitair docent aan de Tilburg School of Humanities. Beiden legden sterke nadruk op de innerlijke beleving en het transformatieve karakter van de liturgie en de liturgische muziek. Quartier aan de hand van het getijdengebed in de context van een monastieke gemeenschap en Hoondert aan de hand van religieuze muziek van Arvo Pärt.

Een aantal van diens geestelijk uitdagende en tot verstilling brengende composities werd prachtig uitgevoerd door het Vocaal Theologen Ensemble onder de bezielende leiding van drs. Hanna Rijken, musicus, theoloog, AIO Liturgiewetenschappen aan de PThU.  

De bijeenkomst werd met een vesper in de kathedraal afgesloten.
Het was een waardevolle dag.

Gebed en muziek brengen ons in contact met Degene die ons omvormt tot wie en wat we zijn. Dit is vrijwel universeel en geldt voor iedere mens, overal en altijd. Is dat waarlijk katholiek?

Bezoek onze site voor de lezing van Thomas Quartier. En om ons door ondertekening van het Katholiek Appel te steunen: www.forumkatholiciteit.nl

Door: Ward Cortvriendt, h.t. secretaris OFK  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 november 2014