Marieke Ridder priester voor bisdom Haarlem

Verslag van de priesterwijding van Marieke Ridder op 15 november 2014


“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matteüs 5,16).

Zo lazen we op het prentje, dat we na de priesterwijding van Marieke Ridder kregen uitgereikt. We waren toen met velen getuige geweest van een prachtige viering in de kerk van de H. Engelmundus te IJmuiden.

Marieke is als predikant al jaren werkzaam als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Bornholm  en het hospice Bardo te Hoofddorp. Als Amsterdamse parochie maakte we in 2012 kennis met haar. Ze liep tot april 2013 bij ons stage, als een van de laatste onderdelen van haar opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie. Een jaar later, op 7 april 2014, rondde ze die opleiding met succes af. Sindsdien is ze eigenlijk niet meer weg geweest uit onze parochie. Wij leerden Marieke kennen als iemand  die goed kan luisteren naar de zorgen die mensen hebben. Ze weet daarbij de diepere lagen van het geloofsleven te raken. Marieke nam ook initiatieven die ons parochieleven verrijkten. Zo startte ze een meditatiekring, die maandelijks bijeenkomt. Ook nam ze het op zich om de kinderkerk meer te structureren. Al tijdens haar stage bezocht ze mensen thuis en ze doet dat nog steeds. Ook verzorgde ze een buitengewoon interessante bijdrage over haar werk als geestelijk verzorger op een bijeenkomst van Zilverplus, de seniorengroep in onze parochie.

In IJmuiden waren we met velen samen, familie en vrienden van Marieke, oud-katholieken, protestanten en rooms-katholieken, haar collega’s en medewerkers uit het verpleeghuis.

Celebrant in deze dienst was de Bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, geassisteerd door Harald Münch, deken van Haarlem en pastoor in IJmuiden en Peter Ben Smit, assisterend pastor in Amsterdam. Als misdienaars fungeerden studenten van het Oud-Katholiek Seminarie en IJmuidense misdienaars. De schriftlezingen werden gelezen door predikanten die in het verleden Marieke bevestigd en verbonden hadden voor de protestantse gemeenten van Zandvoort en Hoofddorp. Het parochiekoor van de Engelmundusparochie verzorgde de koorzang en aan het orgel zat een organist uit de Amsterdamse parochie.

De viering begon met een processie van oud-katholieke geestelijken en collega’s uit de oecumene onder het zingen van ”Komt, laat ons op deze dag met heilig vuur bezingen”. Het hoogtepunt van deze dienst was natuurlijk de priesterwijding zelf. Marieke werd door de deken aan de bisschop gepresenteerd. En omdat we als gehele kerk de verantwoordelijkheid met de bisschop delen voor de wijding, werden er getuigenissen over de wijdeling uitgesproken namens de geestelijkheid, de parochie en deze keer ook door iemand uit het verpleeghuis.

Nadat ook de aanwezige gemeente haar instemming had uitgesproken en we de hymne “Kom, Schepper, Geest wees levenskracht” hadden gezongen, ging bisschop Dirk Jan over tot de wijding. Hij hield Marieke haar opdracht als priester voor, we beleden ons geloof met het credo en vervolgens werd de litanie van alle heiligen gezongen, prachtig!

Door handoplegging en gebed door de bisschop omringd door de aanwezige priesters ontving Marieke nu de opdracht en de genade van de heilige Geest voor haar dienst als priester. Dat was een ontroerend moment. Parochianen uit Amsterdam assisteerden vervolgens bij het overreiken van de tekenen van het priesterambt: het kazuifel, de stola, de kelk en pateen. De bisschop had de handen van de wijdeling gezalfd. De wijding werd afgesloten met de vredegroet door de bisschop en de aanwezige priesters. Vervolgens zong Marieke die groet en bracht die over aan de gemeente.

De eucharistie werd volgens het gebruikelijke patroon voortgezet met het grote gebed, het Onze Vader en het breken van het brood. Daarna deelden we in de communie, waarbij gezang 743 op tekst van Thomas van Aquino, de leerling van de heilige Albertus de Grote, wiens feestdag het was, werd gezongen. Voor de zegen sprak Marieke een dankwoord uit aan de vele mensen die haar op de weg naar deze dag hadden begeleid. Ze vergat daarbij ook niet de IJmuidense parochie, dankzij wier goede zorgen we een grote gastvrijheid genoten. Na de dienst konden we Marieke feliciteren en elkaar ontmoeten in verenigingsgebouw ‘de Bolder’ onder het genot van een drankje en een hapje.

Ik ben blij deze gebeurtenis te hebben mogen meemaken. En ik kon de priester Marieke nog een exemplaar geven van het boek ”Vrouwen houden de kerk wakker!”

Door: Will Keman

Voor tekst van de preek van bisschop Schoon klikt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 november 2014