Vastenactie 2016

Geestelijke verzorging en kerkelijke opbouw in Mozambikaans vluchtelingenkamp

De vastenactie is dit jaar bestemd voor de opbouw van geestelijke verzorging in het Mozambikaanse vluchtelingenkamp Maratane. De Anglicaanse kerk biedt daar getraumatiseerde vluchtelingen pastorale zorg. Het gaat om drie dingen: de bouw van een multifunctioneel kerkgebouw, de opleiding van pastores, en de start van een “income generating project.” Zo heeft het pastoraat aan vluchtelingen inhoudelijke kwaliteit, een dak boven het hoofd, en (financiële) toekomst). Het geeft verbondenheid met Christenen wereldwijd gestalte en is een uitdrukking van de kerkelijke gemeenschap met de Anglicaanse kerk. Giften hiervoor kunnen worden overgemaakt op rekening NL85INGB0000464575, t.n.v. St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland, Cappelle a/d IJssel.

Wilt u meer weten?

Hieronder volgt een gedetailleerder beschrijving van dit mooie project!

In meer detail is het project het volgende. Ruim 15 jaar geleden kwamen de eerste vluchtelingen aan in wat nu het VN vluchtelingenkamp Marratane is in noord Mozambique. Dat kamp ontstond door een grote stroom mensen uit Rwanda, later aangevuld met vluchtelingen uit Burundi en nog weer later Congo.  Deze mensen hebben allemaal redenen om niet meer terug te gaan. Een aantal van hen heeft vanuit het kamp een plek gezocht in Zuid Afrika of Europa. Nog dagelijks komen er mensen aan in het kamp al is de grote toestroom inmiddels wel voorbij.  De lokale Anglicaanse kerk heeft zich niet afzijdig gehouden, maar heeft aanvankelijk via de Mothers Union (vrouwenvereniging) van de naburige parochies hulp geboden en contacten opgebouwd. Dit leidde in 2010 tot de bouw van een eenvoudig kerkgebouwtje en de oprichting van een eigen parochie, voornamelijk bestaande uit Anglicanen uit Congo, Rwanda en Burundi. De Mozambikaanse geloofsgenoten tonen een groeiende inzet voor de kampbewoners. De kamp-parochie is intussen gefuseerd met de stadsparochie. En er zijn inmiddels een aantal mensen, die in Mozambique geen doorganshuis meer zien richting Zuid Afrika of Europa,, maar er juist een blijvende plek willen proberen te vinden. Voor een aantal van hen zijn de verschrikkelijke ervaringen in hun geboorteland echter nog onverteerd. Bisschop Manuel Ernesto, een voormalige accountant die ook in Nederland studeerde, heeft in de afgelopen periode persoonlijk de leiding genomen over het werk in het kamp. Hij zegt daarover: “Deze mensen zijn eigenlijk vergiftigd door hun verschrikkelijke ervaringen. Ze hebben genezing (“healing”) nodig.” 

Het kleine kerkje moet dringend worden vervangen, want het zal in de komende regentijd in elkaar storten en het loont ook inmiddels de moeite om er een meer blijvend, steviger gebouw voor in de plaats te zetten, vele helpende handen zijn bereid, zij bakken al stenen, maar met de aanwezige middelen komt men er niet. Er is – belangrijker nog – zeker zo hard nodig als een gebouw : een programma waarin ”Healing” van de menselijke schade voorop staat en waarin het bieden van nieuwe perspectieven en het opbouwen van (meer) vertrouwen en zelfredzaamheid voorop staan. Tegelijkertijd heeft de parochiegemeenschap in dit kamp de ambitie om dit werk financieel ook zelf te dragen door voor een zogenaamd “income generating project” te zorgen: het fokken van kippen en geiten.

De drie deelprojecten (opbouw geestelijke verzorging; vervanging van het gebouw; opzet van het “income generating project”), waarvoor het bisdom Niassa bij St. Paulus (missie en diaconaat buitenland) een gedetailleerde projectbeschrijving en uitgewerkte begrotingen heeft ingediend, veroorzaken de volgende kosten: opbouw geestelijke verzorging: EUR 8.267,00; vervanging van het gebouw: EUR 8.355,00; opzet van het “income generating project”: EUR 2395,83, in het totaal: EUR 19017,83. Via de Vastenactie hoopt St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland de benodigde fondsen bijeen te brengen.

Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan!

Uw gift kunt u overmaken op rekenening NL85INGB0000464575, t.n.v. St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland,  Cappelle a/d IJssel.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 februari 2016