Assemblee van de Wereldraad van Kerken

Het is waarschijnlijk de meest diverse grote christelijke bijeenkomst ter wereld in lange tijd. Volgende week begint in het Duitse Karlsruhe de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Ruim 4000 christenen uit meer dan 120 landen komen bij elkaar om samen te vieren, te bidden en in gesprek te gaan over fundamentele vragen over geloof en samenleving. Ook onze kerk is hierbij vertegenwoordigd.

Het thema van de Assemblee is ‘de liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Vanuit dit overkoepelende thema wordt gesproken over 23 grote deelthema’s, de Ecumenical Conversations. De onderwerpen lopen uiteen van meer theologische thema’s zoals gebed en de schepping, tot meer maatschappelijke thema’s zoals de strijd tegen klimaatverandering, de wereldwijde vluchtelingenstroom en omgaan met thema’s rond menselijke seksualiteit. Ook geopolitieke thema’s komen aan de orde, zoals de oorlog in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten. Lastige thema’s waar de verschillende lidkerken van de Wereldraad soms heel verschillend mee omgaan. Tijdens de gesprekken staat het bereiken van consensus centraal. De uitkomst van deze gesprekken vormt de basis voor het beleid van de Wereldraad voor de komende acht jaar.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is al vanaf het begin betrokken bij de Wereldraad van Kerken. De eerste Assemblee vond plaats in Amsterdam in 1948. Sindsdien komen elke 8 jaar afgevaardigden van de verschillende kerkverbanden en oecumenische partners samen. Inmiddels zijn ongeveer 350 kerkverbanden uit meer dan 120 landen aangesloten bij de Wereldraad die samen zo’n 560 miljoen christenen vertegenwoordigen –  Anglicanen en Lutheranen, gereformeerden en doopsgezinden, Orthodoxen, het Leger des Heils en vele anderen. Rooms-katholieken niet, maar zij sturen wel flinke delegaties waarnemers. Rianne van de Beek is namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland afgevaardigd. Aartsbisschop van Utrecht Bernd Wallet zal ook deelnemen aan de Assemblee als voorzitter van de Unie van Utrecht.

Tijdens de Assemblee trekken de afgevaardigden van de lidkerken van de Unie van Utrecht samen op. In juni kwamen zij samen in Zwitserland om de Assemblee voor te bereiden en zich te bezinnen op de verschillende thema’s en de bijdrage die wij als oud-katholieke kerken kunnen leveren aan deze thema’s, maar ook wat wij kunnen leren van andere kerkgemeenschappen. Een bijzonder moment tijdens deze voorbereiding was de oecumenische vesper in Bern, waarin de oud-katholieke afgevaardigden samen met de afgevaardigden van de Zwitserse kerken een zegen ontvingen van bisschop Harald Rein.  

Daarnaast zijn er intensieve contacten met de gedelegeerden van de verschillende Nederlandse kerken. In totaal gaan er vanuit Nederland een stuk of dertig mensen naar de Assemblee. Als afgevaardigde van een kerk of oecumenische partner.

Meer informatie over de Assemblee vindt u op de website van de Nederlandse Raad van Kerken. Hier zullen tijdens de Assemblee ook persoonlijke blogs van de gedelegeerden van de Nederlandse kerken gepubliceerd worden. https://www.raadvankerken.nl/assemblee/