Uit het CB – verslag vergadering 25 april

De vergadering van het Collegiaal Bestuur (CB) van 25 april stond grotendeels in het teken van
organisatorische zaken die in behandeling of bijna afgerond zijn. Met een paar inhoudelijke
mededelingen willen we u graag in de voortgang van het werk meenemen.

 1. Een niet onbelangrijk punt betrof de verhoging van de honoraria. Om een achterstand op de
  honoraria in de PKN in te lopen werd in 2023 een flinke inhaalslag gemaakt. Om niet opnieuw
  achterstand op te lopen, werd toen ook besloten om, gelijk aan de PKN, in het vervolg de
  loonontwikkeling uit de CAO voor rijksambtenaren te volgen. Deze nieuwe CAO voorziet in
  een verhoging van 8,5% die wij als kerk per 1 januari doorvoeren.
 2. Een andere punt betrof de uitbreiding van de criteria waarop iemand die een VOG (Verklaring
  omtrent Gedrag) aanvraagt, wordt gescreend. Het CB besloot deze screening voor kerkmeesters
  uit te breiden met criteria op financieel-beleidsmatig terrein.
 3. In overleg met de Commissie voor het Kerkrecht (CKR) nam het CB het gehele Statuut door.
  Deze exercitie was nodig om het Statuut up to date te brengen met de gevolgen van
  ontwikkelingen uit de afgelopen jaren, zoals het wegvallen van de aparte functionaris van
  thesaurier-generaal. Tegelijkertijd werd het loslaten van de leeftijdsgrens voor vrijwilligers zoals
  synodalen meegenomen. Het CB bekrachtigde de wijzigingsvoorstellen, die nu nogmaals langs
  de CKR gaan en dan op de najaarssynode ter finale advisering voorliggen.
 4. Tot slot kwam het ‘beroepsprofiel pastoor’ aan de orde, dat al eerder in verschillende gremia in
  de kerk besproken werd. Opmerkingen uit die besprekingen zijn zo goed mogelijk in het
  document verwerkt. Op de komende Provinciale Synode van de geestelijken ligt het document
  nogmaals voor, waarna het als richtlijn kan gelden voor wat wij als kerk van onze pastoors
  verwachten.

Het CB opende zijn vergadering met gezang 650, waarmee we de nagedachtenis eerden van de
lieddichter Henk Jongerius en ook van Irene Dejonge-Hanssen, die ons de dagen ervoor ontvielen.
Want ook als het CB organisatorische zaken bespreekt, gaat het uiteindelijk altijd over mensen, hun
toekomst en vertrouwen.
Dick Schoon