Agenda Synode verschenen

Eind vorige week rolde de agenda voor de 77e zitting van de Synode op 21 november a.s. van de pers.
Het Collegiaal Bestuur presenteert in de agenda zijn “Raamnota” voor het beleid van de komende jaren. Deze raamnota Uitzicht op groei is gebaseerd op de uitkomsten van het Breed Beraad, dat in het vorige werkseizoen in de kerk is gevoerd.
Het Bestuur doet ook een voorstel voor de inzegening van levensverbintenissen, waarop al een aantal jaren werd gewacht. In het voorstel wordt als uitgangspunt genomen de verbintenis die twee gedoopten aangaan en de sacramentaliteit die daarmee samengaat.

Naast de voorstellen maken het jaarverslag van het bestuur, de jaarrekening van de kerk over 2005 en de begroting 2007 de hoofdmoot van de agenda uit.
Het jaar 2005 werd dankzij steun van kerkelijke fondsen met een klein batig saldo afgesloten en de kerk werd daarnaast verblijd met twee nalatenschappen. Dat verhult echter niet dat er een structureel tekort in de gewone exploitatie blijft bij ongewijzigd beleid. In 2005 kon dat tekort nog beperkt blijven door een vacaturestop, maar dat is op den duur geen gezonde maatregel. Hopelijk biedt de raamnota voldoende aanknopingspunten voor de gewenste groei in de diepte en de breedte.

In de middag spreekt aartsbisschop Joris Vercammen over de boodschap van de assemblee van de Wereldraad van Kerken. De assemblee werd in februari van dit jaar in Porto Alegre (Brazilië) gehouden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2006