Noodhulp Kenia

Namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft de O.K.Stichting voor Internationaal en Oecumenisch Hulpwerk (SIOH) uit eigen middelen een bescheiden symbolische ondersteuning verleend van € 1.000,–, aan de Organisation of Evangelicals in Afrika.

De aanvraag voor noodhulp kwam binnen van Rev.Dr.Judy W. Mbugua uit Kenia, waar de rassenonlusten sinds de presidentsverkiezing al voor veel slachtoffers hebben gezorgd.

Aartsbisschop Joris Vercammen leerde deze vrouwelijke arts kennen tijdens het Global Christian Forum van de Wereldraad van Kerken in Kenia. Uiteraard is een veel groter bedrag nodig voor de hulp aan slachtoffers van de geweldsuitbarsting in Kenia. Giften zijn welkom op rekening 177.264 t.n.v. SIOH te Heemskerk. Behalve dit blijk van solidariteit vragen wij uw voorbeden voor de getroffenen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 februari 2008