Geslaagde bijeenkomst penningmeesters

Zaterdag 4 oktober jl. werd in Amersfoort een bijeenkomst voor penningmeesters gehouden op initiatief van thesaurier Fred Hubers. Hij begon de bijeenkomst met een inleiding, waarin hij de discussie Breed Beraad en de daarop volgende beleidsplannen van de het Collegiaal Bestuur memoreerde. Daarbij sprak hij zijn zorg uit over de geringe respons van de kerkmeesters op deze plannen en het gebrek van bewustzijn van verandering in de parochies. Dat bleek o.a. uit de geringe reactie op de enquête over de actie kerkbalans van mei 2008, de geringe belangstelling voor de centrale ondersteuning op het terrein van de administratie, het gebouwenbeheer en het vermogensbeheer. Op de uitnodiging voor deze bijeenkomst had ook de helft van de parochies niets van zich laten horen. Ondanks dat vertrouwde hij er op met de aanwezigen een goede discussie te hebben.

Geldwerving
In het ochtendgedeelte stond de geldwerving voor de levende kerk op het programma. De thesaurier gaf de geringe groei van de opbrengsten uit de levende kerk aan in 2007 ten opzichte van 2006. En dat terwijl de van kosten voor de honoraria in onze kerk juist zo drastisch gestegen zijn. Kosten die zo nauw verbonden zijn met de levende kerk.
Weliswaar wordt in de jaren tot en met 2010 bewust gestuurd op groei in onze kerk en worden de tekorten uit de normale exploitatie uit het vermogen gefinancierd; toch is de thesaurier van mening dat er – nu we bijna halverwege de groei-jaren zijn – een duidelijke kentering teweeg gebracht moet worden. En die kentering moet toch in de parochies tot stand komen.

Thesaurier Hubers schetste in een rekenvoorbeeld dat er in met de huidige tekorten circa
€ 320.000,– meer aan levende kerkbijdragen nodig zijn. In een tweede rekenvoorbeeld liet hij zien dat uitgaande van modale inkomens en het huidige aantal bijdragende gelovigen in onze kerk zelfs sprake zou kunnen zijn van een verdubbeling van de huidige levende kerkbijdragen. Dat zou betekenen dat wanneer iedereen de gewenste 3% van het netto besteedbaar inkomen bij zou dragen, dat een jaarlijkse opbrengst van € 1,2 miljoen zou kunnen opleveren.

De aanwezigen werd vervolgens gevraagd om in groepjes aan de hand van deze input ideeën en wensen te formuleren die tot stimulering van de levende kerkbedragen konden leiden. In de terugkoppeling van de groepjes kwamen tal van ideeën naar voren die nadere uitwerking verdienen, te weten:
•    Automatische incasso’s van vaste bijdragen en eventueel collecten;
•    Randkerkelijken benaderen zonder direct om geld te vragen, maar alleen hun belangstelling te wekken;
•    Tarifering van bijzondere diensten aan randkerkelijken en niet-kerkelijken;
•    Centrale aanlevering teksten voor wervingsbrieven en -folders;
•    Brief bij Aktie Kerkbalans (“Wat biedt de kerk en wat is daarvoor nodig?”) eventueel van de hand van de bisschoppen;
•    Benoem specifieke bestedingen vanuit de collectes;
•    Stuur herinneringsbrieven bij non-respons actie kerkbalans;
•    Regeling notariële giften;
•    Bedankbrieven voor eenmalige giften;
•    Aandacht in pastorale gesprekken over wat de kerk te bieden heeft en wat daarvoor financieel nodig c.q. noodzakelijk is.

Het enthousiasme onder de aanwezigen was groot ten aanzien van de ingebrachte ideeën. Vooral de parochie Amersfoort kwam met tal van bruikbare ideeën die zij al in de praktijk gebruikt. Reden genoeg dus om met die ideeën aan de slag te gaan in de parochies.

Centrale ondersteuning
In het middagprogramma stelde de thesaurier de centrale ondersteuningen aan de orde op de gebieden administratie, gebouwenbeheer en vermogensbeheer. In de uitleg die hij gaf op de respectievelijke onderdelen konden vele van de aanwezigen zich vinden en werd hen duidelijker wat deze ondersteuningen hen zou kunnen opleveren.
Een drietal parochies leverde informatie om een eerste prijsopgave voor centrale administraties te kunnen presenteren. In dit kader moet uitsluitend gedacht worden aan boekhoudkundige uitbesteding van de financiële administratie en het opmaken van de jaarrekening. Naast tijdbesparingen levert dit de parochies vooral continuïteit en deskundigheid op van hun administraties.

Op het gebied van gebouwenbeheer bracht de parochie Rotterdam een waardevolle ervaring in op het gebied van renovatie en subsidiëring door de contacten met een bouwkundig bureau op dit gebied. Ook hier geldt dat een goede centrale ondersteuning veel kan opleveren voor onze kerk.

Tenslotte was vermogensbeheer aan de orde. De thesaurier gaf een duidelijke uiteenzetting van de bedoelingen hiervan en de zorgvuldigheid die een goed vermogensbeheer met zich meebrengt. Rendementen en risico´s moeten in deskundige handen zijn van een commissie binnen de kerk onder leiding van de thesaurier. Door zijn betoog waren zeven parochies direct belangstellend voor een centraal vermogensbeheer.

In de komende periode worden de vele ideeen en plannen verder uitgewerkt en aan alle parochiebesturen gestuurd. De zorgen van onze thesaurier zijn daarmee niet verdwenen, maar door de enthousiaste inbreng van de aanwezige kerkmeesters is het vertrouwen naar groei van de inkomsten in onze kerk weer een stuk toegenomen.

Amersfoort, 6 oktober 2008