Synode – een terugblik

Op zaterdag 20 november jl. vergaderde de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in Hilversum. De belangrijkste punten uit de zitting:

Heffing
Hoewel het aantal interrupties en de motie van Amsterdam anders deden vermoeden, ging de synode met een overgrote meerderheid opnieuw akkoord met de herziening van de heffing op de inkomsten levende kerk met ingang van 2011.
In de zitting van april was in principe al ingestemd met deze herziening, waarbij niet langer 50% van de inkomsten uit de levende kerk als maat van de heffing geldt, maar 60% van de gemiddelde honorariumkosten van een pastoor.  Berekeningen hadden al laten zien dat het voor een aantal parochies op basis van de huidige stand van zaken bijzonder moeilijk zou worden om de heffing te betalen en daarnaast nog de kachel te kunnen laten branden. Om die parochies nog wat tijd te gunnen hun financiën beter op orde te krijgen, was een ‘solidariteitssubsidie’ bedacht. Op deze subsidie kan aanspraak worden gemaakt mits er gewerkt wordt aan de verbetering van de inkomsten. De subsidie wordt in vijf jaar afgebouwd. Over de criteria voor deze subsidie werd nog wel uitvoerig gesproken, maar de kou was uit de lucht toen het Collegiaal Bestuur duidelijk maakte dat met iedere parochie goed zou worden overlegd. Maatwerk dus.

Beleidsplan
De nieuwe heffing maakte deel uit van het beleidsplan, dat het Collegiaal Bestuur voor de jaren 2011 t/m 2013 heeft voorgesteld en waarin de koers, gericht op groei, wordt voortgezet.  “Groei is afhankelijk van het bewustzijn van te willen groeien omdat men zichzelf ook de moeite waard vindt”, zo betoogde aartsbisschop Vercammen in zijn inleiding bij dit agendapunt. ‘’De brandstof voor de groei is de inhoud, daarom is het inhoudelijke accent ook in de nieuwe beleidsnotitie stevig aangezet”.
De instemming bleek groot: de begroting voor de kerk voor 2011 waarin alle plannen waren verwerkt, werd met algemene stemmen minus één blanco stem aangenomen.

Vrijwilligers op leeftijd
Tot op dit moment geldt voor benoemingen als kerkmeester, synodelid of lector de leeftijdsgrens van zeventig jaar. Gelet op de stijging van de pensioenleeftijd en het langer fit blijven van ouderen, was door de Haarlemse vertegenwoordiger een voorstel ingediend om die maximum leeftijd op te trekken naar tweeënzeventig.  De IJmuidense parochies pleitten ervoor de hele leeftijdsgrens maar te laten vallen, maar dat vond de synode toch een minder goed idee. Het amendement van IJmuiden haalde het niet, het voorstel van Haarlem kreeg wel ruime steun.

Presidium aangevuld
Het bestuur van de synode (presidium) werd aangevuld door de verkiezing van mw. Corina Zomervrucht, ervaren synodaal uit Dordrecht.

Aandacht voor vredesproblematiek
Tijdens de zitting hield de identiteitsmedewerker van het IKV-Pax Christ, Edwin Ruigrok, een indringende presentatie over het vredeswerk in de wereld. Hij putte daarbij uit eigen ervaring opgedaan in Ethiopië.

ANBI regeling
Aangezien de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, had de Commissie voor het Kerkrecht een aantal aanvullende voorstellen gedaan m.b.t. de regeling van de benoeming van bestuurders in het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De synode ging hiermee geheel akkoord.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 november 2010