Bisdomdag in Haarlem

Sinds enkele jaren houden de geestelijken van het bisdom Haarlem een jaarlijkse bezinningsdag, die eens in de twee jaar wordt uitgebreid tot een ‘bisdomdag’ met allen die in kerkbestuur en synode actief zijn. Deze keer wordt de bisdomdag gehouden op zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in het kerkcomplex aan de Kinderhuissingel 76 te Haarlem.

Er is een interactief programma voorbereid, dat een beroep doet op de eigen betrokkenheid en ervaring. Daarom geen toespraken, maar wel gebedsmomenten, plenaire uitwisseling van ervaringen, groepsgesprekken en daar tussendoor natuurlijk de persoonlijke ontmoetingen.

Groei’ in brede zin

Het thema van de dag is het onvermijdelijke woord… GROEI, maar dan anders. We weten allemaal hoe nodig en zinvol het is als onze kerk groeit, maar tegelijk weten we ook hoe verlammend het kan werken als er steeds op groei gehamerd wordt. Helaas is ooit de ongelukkige koppeling gelegd tussen groei-in-ledental en groei-in-financiën, terwijl dat (in veel gevallen) twee heel verschillende vormen van groei zijn. Bovendien mogen we ons best realiseren dat alle nadruk op groei in onze kerk een enorme cultuuromslag is geweest, die zich nog maar een aantal jaren geleden heeft voltrokken. Dat we van de schrik nog niet helemaal bekomen zijn, spreekt dus eigenlijk vanzelf. En dan de inhoudelijke vraag: wat voor soort groei past bij onze oud-katholieke manier van kerk- en christen-zijn? Hoe verkoop je jezelf als je niet van de hippe vormen en de snelle slogans bent?

Om aan al dit soort vragen en bedenkingen recht te doen, willen we op deze bisdomdag het woord GROEI zo breed mogelijk opvatten: groei in ledental, groei in financiën (kwantitatieve groei), maar ook groei in de diepte: groei in geestelijk leven, groei in gemeenschapszin, persoonlijke groei (kwalitatieve groei). Bovendien willen we met elkaar delen wat er wèl lukt, want dat is minstens zo boeiend als de doelen die we niet halen.

Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd:

1. In het dagelijks persoonlijk gebed te bidden voor het welzijn van de eigen parochie. Als dat de komende periode elke dag gedaan wordt, kan op de bisdomdag worden uitgewisseld of en hoe dit de parochie – en de kijk op de parochie – heeft veranderd.

2. Per parochie ongeveer 10 minuten te vertellen op welke punten in de afgelopen twee jaar groei heeft plaatsgevonden. Groei in de brede zin, dus alles wat er aan positieve ervaringen is opgedaan; kwantitatief en kwalitatief, verbreding en verdieping.

De dag wordt begonnen met de presentaties, later op de dag komen ook de vragen en verlangens aan bod die er nog leven. Zo hoopt de organisatie op een gelovige en concrete manier om te gaan met dit thema. 

Opgave aantal deelnemers per parochie via pastoor Ploeger.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 augustus 2011