Samenleven in Europa

De Anglicaanse – Oudkatholieke Internationale Coördinerende Raad (Anglican-Old Catholic International Co-ordinating Council, AOCICC) was van 4 tot en met 8 november 2011 bijeen in York, Engeland.

De Raad legde de laatste hand aan zijn meest belangrijke taak, de samenstelling van het gemeenschappelijke standpunt over ecclesiologie en missie, getiteld Belonging Together in Europe (Samenleven in Europa). Een eerdere versie van de tekst was het voornaamste agendapunt op de Oud-Katholieke en Anglicaanse Theologenconferentie, die van 29 augustus tot en met 2 september in Neustadt, Duitsland, werd gehouden.

Met dit gemeenschappelijke standpunt vervulde de Raad twee punten van zijn mandaat over de ecclesiologische en missiologische gevolgen van het Bonn Agremeent en de relaties tussen onze kerken. Het is bedoeld als een basis waarop de beide kerken kunnen verder werken om tot een volledige zichtbare eenheid te komen. De Raad legt dit voor aan de gremia die hem hebben ingesteld.

De leden rapporteerden over ontwikkelingen in de Anglicaanse kerkgemeenschap en in de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en ze bespraken de stand van zaken in de verschillende oecumenische dialogen waarin ze verwikkeld zijn.

De Raad nam deel aan de jaarvergadering van de Society van St Willibrord. De bisschop van Lichfield ging voor in de feestelijke eucharistieviering in de kathedraal van York en de bisschop van Haarlem preekte. Bisschop David Hamid hield een lezing getiteld From anomaly to opportunity: diaspora and national churches with a common mission. (Van anomalie tot kans: diaspora en nationale kerken met een geeenschappelijke opdracht).

Deze bijeenkomst van de laatste van de Raad onder zijn huidige mandaat. Het rapport van de Raad aan de aartsbisschoppen van Canterbury en Utrecht bevat aanbevelingen voor een nieuw mandaat.

Aanwezig waren:

Anglicanen
Bisschop Jonathan Gledhill, co-voorzitter
Bisschop David Hamid
Mevrouw Maryon Jägers
Dr. Jeremy Morris
Pastoor Carola von Wrangel, adviseur
Kanunnik dr. Alyson Barnett-Cowan, co-secretaris
De heer Neil Vigers, van het buro van de Anglicaanse Gemeenschap

Oud-katholieken
Bisschop Joachim Vobbe, co-voorzitter
Prof.dr. David R Holeton
Bisschop dr. Dirk Jan Schoon
Professor dr. Angela Berlis, co-secretaris
Pastoor Lars Simpson, administratieve ondersteuning en tolk

Pastoor Henriette Crüwell was verhinderd.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 november 2011