Geloof in de politiek

Waar worden voor politiek betrokken mensen nog mogelijkheden geboden voor reflectie op het maken van keuzen en op het handelen, wanneer je vanuit een christelijke achtergrond opereert? Alleen binnen enkele confessionele partijen is daar nog ruimte voor, maar er werken veel meer mensen vanuit een christelijke traditie ook in andere politieke richtingen.
De voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken te Utrecht, ds. John Alma, en aartsbisschop mgr. Joris Vercammen, namen het initiatief om een themabijeenkomst ‘Geloof in de politiek’ te organiseren. Politici, actief op gemeentelijk en/of provinciaal niveau, en in politiek geïnteresseerde mensen werden uitgenodigd voor een lezing van prof. dr Erik Borgman en een aansluitende discussie op 7 september in Utrecht. Uit de toelichting: ‘De toekomst van onze samenleving gaat je aan het hart. Met vele kleine en grote beslissingen waaraan je bijdraagt of die je dient te nemen, wordt die toekomst voorbereid. Op basis van de christelijke traditie kan een boeiende visie ontwikkeld worden op de samenleving en de cultuur. Niet alleen inspirerend voor belijdende christenen – al zullen deze er zich er direct door aangesproken en gemotiveerd weten – ook in bredere zin is het interessant deze traditie te betrekken in de reflectie op het politieke handelen’.
Het is niet helemaal voor niets dat deze bijeenkomst vlak voor de landelijke verkiezingen valt.

Plaats: Ín de Driehoek’, Willemsplantsoen 1c te Utrecht

Tijd: 7 september 2012, 14.30 – 18.30 uur.
Kosten: een vrije bijdrage in de kosten. 

De inleider

Prof. dr. Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet met name onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de christelijke traditie en de religieuze betekenis van de publieke sfeer. Enkele jaren geleden verscheen van zijn hand Overlopen naar de Barbaren. Het publieke belang van religie en christendom. (Kampen, Klement/Pelckmans, 2009, 159 blz).
Borgman licht zelf toe: “Het boek is het eerste product van een project dat erop gericht is te onderzoeken of en in welke zin vanuit de tradities van christelijk, in het bijzonder katholiek sociaal denken, een betekenisvolle bijdrage kan worden
geleverd aan de huidige maatschappelijke en intellectuele debatten.” (blz. 21) 

Illustratie: Ann Wolff

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 augustus 2012