Sint Maarten en Ward Cortvriendt

Tijdens de viering van de Vespers van Sint Maarten, de patroonheilige van het Aartsbisdom Utrecht, op 11 november a.s. in de Kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht, zal Eduard (Ward) Th.F.M. Cortvriendt door de aartsbisschop in de geestelijkheid van het aartsbisdom worden opgenomen.

Ward Cortvriendt, geboren 1951, werd in de rooms-katholieke zusterkerk op 4 december 1993 tot priester gewijd nadat hij al eerder was ingetreden in de Abdij van Berne te Heeswijk. Daarvoor gaf hij leiding aan een instituut voor opleidingen, trainingen en adviezen met betrekking tot human resources.
De laatste jaren voor zijn breuk met de Romana was hij abt van de Abdij van Berne.

Ward trad toe tot de oud-katholieke parochie van Amersfoort in november 2011 samen met zijn latere echtgenote Mieke Smudde. Met instemming van alle betrokkenen werd hij door de aartsbisschop als pastoraal assistent belast met de pastorale zorg voor de gelovigen van de Statie Twente ingaande 1 oktober 2012. Die zorg zal hij voortzetten, maar dan als officiële rector van de Statie. Tegelijkertijd werkt hij aan de afronding van zijn opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie. Het bisdom maakt al dankbaar gebruik van zijn vele talenten op het gebied van vorming en toerusting.

De Vespers beginnen om 17.00 uur en een ieder is – vanzelfsprekend – van harte welkom. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 november 2013