Wijding vier nieuwe bisschoppen in Wrocław markeert nieuw tijdperk voor Poolse Katholieke Kerk

Op zaterdag 9 september vond een plechtige wijdingsceremonie plaats in de volle kathedrale kerk van de Heilige Maria Magdalena in Wrocław, waarbij vier nieuwe bisschoppen werden ingewijd voor de drie bisdommen van de Poolse Katholieke Kerk. De hoofdcelebrant bij deze wijding was bisschop Dirk Jan Schoon van Haarlem.

De nieuwe voorzittende bisschop van de Pools-Katholieke Kerk en tevens bisschop van Warschau is Andrzej Gontarek, bijgestaan door hulpbisschop Henryk Dąbrowski. Antoni Norman is benoemd tot bisschop van het bisdom Kraków-Częstochowa. Het bisdom Wrocław wordt vanaf heden geleid door bisschop Stanisław Bosy. De co-consecratoren bij deze bijzondere gelegenheid waren de Tsjechische bisschop Pavel B. Stránský en de emeritus bisschop John Okoro uit Oostenrijk. Opmerkelijk was de aanwezigheid van aartsbisschop Bernd Wallet uit Utrecht en anglicaanse bisschop David Hamid, die beiden de handen oplegden. Dit betekende de eerste keer dat een anglicaanse bisschop deelnam aan de wijdingen in Polen. Bisschoppen van de Pools-Nationale Katholieke Kerk uit de Verenigde Staten waren voor het eerst afwezig. Een bisschop van de oud-katholieke kerk van de Mariavieten nam wel deel aan de handoplegging.

Bisschop als bruggenbouwer
In zijn preek benadrukte bisschop Schoon het belang van deze wijdingen voor de Pools-Katholieke Kerk, die een nieuw tijdperk ingaat na een periode van onzekerheid. Hij beschreef het bisschopsambt als dat van een bruggenbouwer, waarbij bisschoppen de eenheid van de Kerk symboliseren door hun leiderschap in de Eucharistie. “Een bisschop is de hoogste ambtsdrager in de katholieke Kerk, en katholiek in de oud-katholieke betekenis betekent: in gemeenschap met andere Kerken die door bisschoppen worden geleid. Samen zijn zij de opvolgers van de apostelen.”

Vreugde en verdriet van het leven delen
Bisschop Schoon wees op de snel veranderende wereld en noemde klimaatverandering, vluchtelingenkwesties en de oorlog in Oekraïne als centrale zorgen. Hij benadrukte dat christenen van alle denominaties de wereld beschouwen als een geschenk van God, waarin ze vreugde en verdriet met elkaar delen. Met de nieuwe bisschoppen heeft de Pools-Katholieke Kerk nu een kans om te werken aan eenheid en samenwerking onder het volk van God. Hij herinnerde dankbaar aan de toewijding van bisschop Wiktor Wysoczanski, die een paar maanden geleden overleed en wiens zorg het altijd was geweest om de kleine Pools-Katholieke Kerk in het grote Polen bij elkaar te houden. “En in de Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken hopen we dat de stem van de Poolse Kerk weer zal weerklinken, met het vuur en de ijver voor het geloof die de Poolse Kerk zo groot hebben gemaakt,” aldus bisschop Schoon.

Felicitatie
In een groet namens de Unie van Utrecht feliciteerde de aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet, als
voorzitter van de Internationale Bisschoppenconferentie (IBC) de nieuw gewijde bisschoppen. Hij benadrukte dat deze bisschoppen samen de deur vormen tussen de wereld en de Kerk, die zowel naar de Kerk leidt, waar mensen thuiskomen bij God, als naar de wereld, waar iedereen de roeping heeft om mensen perspectief te bieden op een goed leven in de vrijheid van Gods kinderen.
Naast de geestelijken van de Pools-Katholieke kerk en van verschillende kerken van de Unie van
Utrecht waren ook tal van vertegenwoordigers van de oecumene aanwezig in de dienst. Na de
viering was er een gastvrij onthaal in de naast de kathedraal gelegen ontvangstruimten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau