ANBI – Oud-Katholiek Museum

Algemene Informatie

Naam:Stichting Oud-Katholiek Museum
RSIN nummer:804102776
Contactgegevens:Stichting Oud-Katholiek Museum
Mariahoek 3 A
3511 LD Utrecht

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • E.M.P.P. Verhey, voorzitter
  • Mw. E.M. Jansen, secretaris
  • N. Lenten, penningmeester
  • S.J. Eman, lid
  • A.S. Cramer, lid

Beleidsplan

De collectie is in zijn geheel ondergebracht in het museum Catharijneconvent te Utrecht. Vandaaruit worden stukken uitgeleend voor tentoonstellingen en andere presentaties binnen en buiten het Catharijneconvent. Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties. De Stichting Oud-Katholiek Museum heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het aanleggen, beheren en in stand houden van een verzameling voorwerpen, de kunst en de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland betreffende en van al hetgeen hiermede in verband staat.

Verslag activiteiten

De Stichting Oud-Katholiek Museum heeft zich verplicht gedurende 4 jaar de aanstelling van een consulent/conservator voor het Oud-Katholiek erfgoed bij het museum Catharijneconvent financieel te ondersteunen. In 2017 is dit project met vier jaar verlengd waarbij de Stichting Oud-Katholiek Museum zich bereid verklaarde hieraan opnieuw bij te dragen.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2022

Baten20222021 Lasten20222021
Rente bank3 Bijdrage consulent375
Donaties7190 Bijdrage Catharijneconvent2.000
Erfgoedmiddag98
 Overige uitgaven213 129
Nadelig saldo2372.414 Voordelig saldo
 3112.504  3112.504