ANBI – Oud-Katholiek Museum

Algemene Informatie

Naam:Stichting Oud-Katholiek Museum
RSIN nummer:804102776
Contactgegevens:Stichting Oud-Katholiek Museum
Mariahoek 3 A
3511 LD Utrecht

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • E.M.P.P. Verhey, voorzitter
  • Mw. E.M. Jansen, secretaris
  • N. Lenten, penningmeester
  • S.J. Eman, lid
  • A.S. Cramer, lid

Beleidsplan

De collectie is in zijn geheel ondergebracht in het museum Catharijneconvent te Utrecht. Vandaaruit worden stukken uitgeleend voor tentoonstellingen en andere presentaties binnen en buiten het Catharijneconvent. Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties. De Stichting Oud-Katholiek Museum heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het aanleggen, beheren en in stand houden van een verzameling voorwerpen, de kunst en de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland betreffende en van al hetgeen hiermede in verband staat.

Verslag activiteiten

De Stichting Oud-Katholiek Museum heeft zich verplicht gedurende 4 jaar de aanstelling van een consulent/conservator voor het Oud-Katholiek erfgoed bij het museum Catharijneconvent financieel te ondersteunen. In 2017 is dit project met vier jaar verlengd waarbij de Stichting Oud-Katholiek Museum zich bereid verklaarde hieraan opnieuw bij te dragen.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2021

Baten20212020 Lasten20212020
Rente bank7 Bijdrage consulent3751.000
Donaties9065 Bijdrage Catharijneconvent2.000
 Overige uitgaven129  495
Nadelig saldo2.4141.423 Voordelig saldo
 2.5041.495  2.5041.495