Breed Beraad bij de geestelijken

Op donderdag 1 juni a.s. komen de geestelijken van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bijeen te Amersfoort voor de jaarlijkse zitting van de zogeheten Provinciale Synode.

Deze ambtelijke adviserende vergadering heeft een gevarieerde agenda: na de eucharistieviering wordt er gesproken over het categoriaal pastoraat (het pastoraat in ziekenhuizen, zorginstellingen, krijgsmacht en gevangenis). 
In de afgelopen jaren is een steeds groter aantal van de pastores in dit bijzonder pastoraat aan het werk gegaan, al dan niet naast een deeltijdbenoeming in een parochie.
De uitwerking hiervan op het parochiepastoraat, de rol en de positie van de ambtsdrager als geestelijk verzorger en de rol die een kerk daarbij speelt, zijn vragen die bij dit agendapunt aan de orde zullen komen.

In de parochies is men de afgelopen maanden bezig geweest met het Breed Beraad. De uitkomst van de besprekingen en de daaraan gewijde komende extra algemene synode van 10 juni a.s. is een ander groot onderwerp op 1 juni. Zeker ook van belang om de afvaardiging van de geestelijken in de algemene synode aanwijzingen mee te geven in welke richting het beleid van de kerk zich de komende jaren moet ontwikkelen.

Het vaststellen van de zogeheten gedragsregels pastores (een samenstel van codes waar een pastor zich aan te houden heeft in het verkeer met parochianen en collegae) is een kleiner onderwerp op de agenda. Tijdens de vergadering zal ook aandacht gevraagd worden voor de nieuwe lectorencursus, die in september van start zal gaan, en berichten de bisschoppen over de ontwikkelingen in de kerk in binnen- en buitenland.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 mei 2006