Jubileum Missie St. Paulus

Met een feestelijke vesper en daarop volgende receptie vierde de Missie St. Paulus op zaterdag 21 april in Haarlem haar veertigjarig bestaan als bisschoppelijke commissie. Een viering op kleine schaal, maar met veel betekenis door de warme betrokkenheid van verschillende kanten. Onder de aanwezigen een aantal Fillipino’s, onder wie de bekende dominee Taguba. Toespraken waren er namens het Collegiaal Bestuur, het Diaconaal Bureau, de internationale oud-katholieke hulporganisaties en de Anglicaanse Kerk. De sprekers wezen op de grote betrokkenheid en professionaliteit waarmee de Missie te werk gaat. Een ander opvallend thema was de wederkerigheid in de relaties met de kerken waaraan hulp verleend wordt: wij geven, maar ontvangen ook, want wij worden geïnspireerd door de grote moed en het grote geloof waarmee onze partners volharden onder moeilijke omstandigheden. Pastoor Wim de Boer, die niet van plan was te spreken, kon het toen hij Ruud Blom van het Nederlands Bijbelgenootschap in de kerk zag zitten, toch niet laten melding te maken van de bedankbrief die hij ontvangen had uit Dubrave Donje, voor de 200 bijbels die het Bijbelgenootschap door bemiddeling van de Missie geschonken heeft. Tekenend voor de Missie, net als de hele jubileumviering: weinig woorden, veel daden.

Jubileumgiften voor de bibliotheek van het St. Pauls Seminarie van onze Filippijnse zusterkerk in La Paz, Hoilo City, o.v.v. “”boeken”” zijn nog altijd welkom op giro 46.45.75 t..n.v. Oud-Katholieke Missie St. Paulus te Dordrecht.

Adrie Paasen
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 april 2007