Descartes en Pascal

Onder het toeziend oog van meer dan honderd belangstellenden werd zaterdag 28 maart aan de oecumenicus Anton Houtepen (1940) de Blaise Pascal-prijs uitgereikt, hem toegekend door de Stichting Oud-Katholiek Seminarie “vanwege zijn wetenschappelijke bijdrage aan de oecumenische theologie en zijn inzet in het oecumenisch gesprek, met name de toenadering tussen de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerk.”

Sinds 1985 kent de Stichting Oud-Katholiek Seminarie – daartoe in staat gesteld door een gift van het Elisabeth Fonds – regelmatig de Blaise Pascal-prijs en de Andreas Rinkel-prijs toe aan personen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek hebben verricht op het gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere gelijkwaardige  initiatieven hebben hebben ontplooid die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn.

Prof. Houtepen hield ter gelegenheid van de prijsuitreiking een voordracht met als titel: “De droom van Descartes en het visioen van Pascal: twee wegen van geloof in een agnostische cultuur”. Een prachtig inspirerend verhaal waarbij hij op de hem eigen wijze de actualiteit van vandaag niet uit het oog verloor: de credietcrisis, de ‘atheisten’bussen in London, de gang van zaken in de oecumene in Nederland.
De voordracht volgde op de ‘lofrede’, die werd uitgesproken door prof.dr.J.J. Hallebeek. Het geheel werd omlijst met orgelspel, verzorgd door Eveline M.Jansen.

De prijsuitreiking vond plaats in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis, te Utrecht.

Anton Houtepen (1940) is emeritus hoogleraar Oecumenische Theologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en voormalig directeur van het Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze dialoog, Missiologie en Oecumenica (IIMO) te Utrecht. Gepromoveerd in 1973 bij Edward Schillebeeckx werkte hij tot 1979 bij het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Breda. Vanaf 1979 was hij verbonden aan het IIMO, vanaf 1986 als directeur. Van 1992-2004 was hij daarnaast gewoon hoogleraar Oecumenica aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Van 1984-1994 was hij tevens bijzonder hoogleraar Fundamentele Theologie bij de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties bij organisaties voor wetenschappelijk onderzoek, onder meer bij NWO, FWO en NOSTER. Houtepen zat in de redactie van de tijdschriften Kosmos en Oecumene, Tijdschrift voor Theologie, Exchange, Concilium en diverse wetenschappelijke series. In 2007 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

De toespraak van Anton Houtepen zal t.z.t. worden gepubliceerd in de ‘Seminariereeks’.

Mede ontleend aan website Utrecht,
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 maart 2009