Eerste resultaten internationale rooms-katholieke – oud-katholieke dialoog

De 41e Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie was de vorige week in conferentie bijeen in Duitsland en besprak het rapport dat de gemengde Internationale Rooms- en Oud-Katholieken Dialoogcommissie (IRAD) had opgesteld en dat vlak voor de conferentie beschikbaar was gekomen.
In de slotverklaring van de conferentie valt te lezen:

De conferentie juicht de fundamentele overeenkomsten in kerkopvatting toe, met inbegrip van een situering van het pausambt binnen haar communio-structuur. Zij juicht bovendien de toegepaste methode van gedifferentieerde consensus toe, waarbij fundamentele overeenkomsten vastgesteld en nog resterende verschillen, die niet noodzakelijk kerkscheidend zijn, genoemd worden.
De conferentie deelt daarom de inschatting van de commissie, dat door de aangetoonde mate van overeenstemming voor het eerst de mogelijkheid van kerkelijke gemeenschap denkbaar lijkt, die geen ’terugkeer-oecumene’ impliceert. Zij is het eens met de commissie, dat de in het rapport genoemde open vragen verdere gemeenschappelijke theologische reflectie behoeven.

De volledige verklaring van de Theologenconferentie valt hier te lezen.

Het rapport van de IRAD (Duitstalig): Kirche und Kirchengemeinschaft. Bericht der Internationalen Römisch-Katholisch – Altkatholischen Dialogkommission, Paderborn (Bonifatius) / Frankfurt an Main (Lembeck) 2009, 85 p. is inmiddels ook te verkrijgen bij het Bisschoppelijk Bureau en kost 10 euro excl. verzendkosten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 augustus 2009