Nog één jaar op volle kracht vooruit

De Hilversumse delegatieDe synode van 2009 was vooral procesmatig van aard. Na wat schermutselingen loodste de Thesaurier, Fred Hubers, de begroting voor 2010 ongeschonden door de synode, inclusief het grote tekort. Nog geen vroegtijdige bezuinigingen dus, maar voor het jaar 2011 moeten de inkomsten en uitgaven in evenwicht worden gebracht.
Wel dwong de synode de toezegging van het Collegiaal Bestuur af dat zij mee mag praten over de wijze waarop de groei-jaren worden geevalueerd en hoe de eventuele bezuinigingsmaatregelen worden genomen.
De synode besloot een extra zitting in te lassen in het voorjaar van 2010 (waarschijnlijk april) om deze onderwerpen te bespreken. Uitdrukkelijk werd gezegd dat het project groei gewoon moet doorgaan in 2010, maar ook daarna.
Er werd naar voren gebracht dat mogelijke bezuiniging op de pastorale formatie ook een verandering nodig maakt van het verwachtingspatroon dat de leden hebben van de pastoors. Meer nog dan tot nu zullen zij zich tot hun eigenlijke pastorale taken moeten beperken en zal er meer neerkomen op de gezamenlijke inzet van de vrijwilligers. De oud-katholieken zijn tot nu eigenlijk nog zeer verwend in vergelijking met de meeste andere kerken met zo’n 14 pastoors op 6000 leden.
De Thesaurier, maar ook de aartsbisschop, riep de leden op om ook te laten zien dat kerk hun wat waard is en de norm van de kerkbalans (3% van het netto inkomen) serieus te nemen. Er zou dan financieel geen vuiltje aan de lucht zijn. Er werd hulp bij de geldwerving in het vooruitzicht gesteld.
De toespraak van de aartsbisschop valt te lezen in een eerder bericht.

Groei was het overwegende thema tijdens de synode. Niet alleen vertelden de parochies Amersfoort en Leiden en het bisdom Haarlem over de wijze waarop zij deze uitdaging hadden opgepakt, ook de gehele synode besprak in groepen wat er nu zo essentieel kan zijn om gastvrij, open en vindbaar te zijn.
Het gevoel van urgentie: we moeten wat, is zeker sterk toegenomen en dat leidt hier en daar tot mooie resultaten.

Huwelijk: de jonge Hilversumse afgevaardigden prikkelden het Collegiaal Bestuur om werk te maken van studie naar de sacramentaliteit van het huwelijk, ook in relatie tot de verbintenis van twee personen van hetzelfde geslacht. Het Bestuur beloofde de studie verder op te nemen en hierover in de volgende synode te rapporteren.

Jongerenpastor: aan het slot maakte de dit jaar aangestelde jongerenpastor haar opwachting en vertelde onbevangen welke contacten er al gelegd waren en wat ze verder nog van plan was te doen. Een hartelijk applaus was het gevolg.

Al met al een uiterst nuttige synodezitting midden in de groei-jaren, opnieuw voortreffelijk geleid door de voorzitter, Frank de Haart.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 november 2009