Synode in de ban van groei (end) tekort

Het bijna beruchte G-woord staat morgen tijdens de synodezitting in Hilversum centraal. In 2007 werd afgesproken dat de jaren 2007 t/m 2010 als zogenoemde groei-jaren zouden gelden, waarbij geen bezuinigingen zouden worden doorgevoerd. Het financieel tekort in die jaren werd voor lief werd genomen. In 2011 zou er een nieuw evenwicht moeten zijn tussen baten en lasten. 

Op veel plaatsen neemt men nieuwe initiatieven en er treden nieuwe leden toe (het ledental daalt ook niet), maar de financiele inspanning houdt daarmee geen gelijke tred. En de synode wordt knap onrustig van een begroting voor 2010, waarop een tekort van meer dan 200.000 euro te zien valt.
Het Collegiaal Bestuur wordt bevraagd op de maatregelen, die ze zouden moeten nemen in 2011 indien de tekorten aanhouden. En wanneer dat gaat gebeuren. Hoewel een actieve inzet op de verbetering van de bijdragen vanuit de levende kerk bij voorbaat niet kansloos is, zijn de gegevens tot nu toe niet zo hoopgevend. In feite brengen slechts de gelovigen van een vijftal parochies de kosten van hun pastoor op.

Groei: hoe dat groeien nu precies moet en wanneer er geschoffeld moet worden is een onderwerp dat in groepen bediscussieerd gaat worden. Het zal er ongetwijfeld levendig aan toe gaan.

En wat nog meer?
Het Collegiaal Bestuur bracht een inhoudelijke notitie uit over liturgie met daaran gekoppeld een aantal actiepunten. Dat mede naar aanleiding van de groepsdiscussie tijdens de synodezitting van vorig jaar.
In de agenda staat ook nog de vraag hoe het staat met de inhoudelijke discussie over het gelijkschakelen van een huwelijk en een levensverbintenissen tussen personen van gelijk geslacht. Het bestuur liet al weten dat het formulier voor de zegening van twee mannen of twee vrouwen, die een bugerlijk huwelijk hebben gesloten, is vrij gegeven. Maar ook werd gemeld dat daarbij het onderscheid met het sacramentele huwelijk van man en vrouw wordt gehandhaafd.

De agenda van de 81e zitting van de synode + jaarverslag Collegiaal Bestuur
Notitie over de Liturgie

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 november 2009