De Internationale Bisschoppenconferentie: zuinigheid met vlijt

Andere opzet Oud-Katholieke Congres

Net als regeringen, zorginstellingen, scholen en kerken ontkomt ook de Internationale Bisschoppenconferentie niet aan bezuinigingen. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde communiqué van de vergadering van de IBC die van 8 tot 12 mei in Nederland gehouden werd.

In het voorjaar werd al met de kerkleidingen overlegd over de noodzakelijke bezuinigingen. Nu liggen er enkele concrete maatregelen op tafel. Oude en nieuwe projecten worden voortaan niet meer uit het budget van de IBC gefinancierd, maar uit giften en uit de derde geldstroom. Voor de kosten van de “Delegatsgebieten” (gemeenten en groepen die onder toezicht van de IBC vallen) wordt een nieuw missiefonds opgericht.

Veel aandacht was er op de vergadering voor de bilaterale betrekkingen met verschillende kerken: de orthodoxe kerken, de Rooms-Katholieke Kerk – helaas is een reactie van die kerk op het document van de Internationale Rooms-Katholieke  Dialoogcommissie tot op heden uitgebleven – en de Mariavieten in Polen.

Verder zijn er besluiten genomen over de toekomst van het Oud-Katholieken Congres. De organisatie van toekomstige congressen zal in handen komen van het landelijk comité van de organiserende kerk, aangevuld met twee of drie internationale leden. Over het thema van het congres beslist de IBC, samen met het Landelijk Comité. Het Permanent Congrescomité, dat tot nu toe verantwoordelijk was voor de inhoud, wordt opgeheven.

Het volgende congres zal gehouden worden van 18 tot 21 september 2014 in Nederland. Daarbij zal het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht gevierd worden. Door een verkort congres in een weekend te houden hoopt de IBC op een grotere deelname.

De Internationale Liturgische Commissie heeft haar werk aan de wijdingsriten afgesloten. en is met dank ontslagen. Over verdere opdrachten wordt in de volgende vergadering van de IBC overlegd.

Andere zaken die aan de orde kwamen waren: het ontwerp van een stuk over gemeenschappelijke kenmerken van de ecclesiologie van de Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerk, het aandeel van de kleine kerken in de CEC (Conferentie van Europese Kerken) en de reorganisatie van de Wereldraad van Kerken.

Voor de volledige tekst van het communiqué.