Kerkwijding Eindhoven

‘Hier is een stad gebouwd, overal om ons heen’. Zingend maakten zo’n 130 gelovigen een rondgang om het moderne Paulus Kerkwijkcentrum aan de Boschdijk in Eindhoven. Hiermee nam de oud-katholieke parochie van de H. Maria Magdalena afgelopen zondag het kerkgebouw uit 1995 officieel in gebruik. Terwijl Eindhoven op deze 18e september Bevrijdingsdag vierde en PSV thuis gelijk zag spelen tegen Ajax, ging de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, voor in de plechtigheid die na de oplevering achterwege was gebleven.

Zo’n ‘wereldse’ introductie past Eindhoven, waar de kerk een ontmoetingsplek wil zijn voor mensen die op weg zijn. Voor het begin van de dienst riep pastoor Piet Coemans allen die op het kerkplein stonden spontaan op het bevrijdende nieuws van het Evangelie ter harte te nemen: ‘Geloof je in Jezus Christus?’ Deze kleine doopcatechese werd gevolgd door de processie. Het grote kerkplein wordt door parochianen liefdevol onderhouden evenals het gebouw.
Heel verzorgd waren ook de vier staties die in elk van de vier windrichtingen waren ingericht. Vier geledingen van de parochie vroegen hierbij de bisschop om een zegen over henzelf en over het gebouw. Vier keer besprenkelde de bisschop het volk en het kerkcentrum rijkelijk met wijwater. Een foto bij elk van de vier staties werd meegedragen en later achterin de kerkzaal opgehangen. Aan het begin en het einde van de rondgang las de nieuwe lector uit Genesis 28: ‘Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel!’.
Daarna ging de processie op naar het hart van het gebouw. De aartsbisschop klopte driemaal met zijn herdersstaf tegen de deur van de kerkzaal en riep: ‘Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnen gaan om de Heer te loven!’ (Psalm 118, 19). Onder het zingen van een berijming van Psalm 118 verdeelden de gelovigen zich over de lichte kerkruimte, waarin de processie verder ging. Eerst tekende de bisschop met zijn staf het Christusmonogram in het zand op de vloer. Daarna ging de stoet, met de Paaskaars voorop, naar doopvont, ambo (waar gelezen en gepreek werd) en altaar.

‘Bevestig Gij, o God, wat Gij in ons bewerkt hebt, en neem bezit van deze plaats’. Na het plechtige moment van de zalving van de altaartafel, zette de bisschop relieken van de H. Odulphus in het altaar bij. Odulphus is een Kempense heilige die aan het begin van de negende eeuw in Oirschot pastoor was, en daarna in Utrecht kanunnik werd en vanuit Utrecht missionaris. De schenking van het reliek door het metropolitaan kapittel drukt de verbondenheid uit tussen de oude Utrechtse kerk en de nieuwe parochiekerk in Eindhoven, en tussen de gelovigen nu en de geloofsgetuigen van de kerk der eeuwen. Ontmoeting in de kerk overstijgt altijd het hier en nu.
Daarna bewierookte de bisschop altaar, gebouw en gemeente, terwijl de gemeente een lied uit Taizé zong, de kinderen de kaarsen in de kerk ontstaken en andere parochianen het altaar bekleedden. Daarop ging de bisschop voor in het eucharistisch gebed, en nodigde de pastoor allen ter communie uit, die – vrij naar de tekst in het oud-katholiek kerkboek – gedoopt zijn, in hun eigen kerk ooit zijn toegelaten tot de heilige communie, en met ons de aanwezigheid van de Heer willen vieren.

Na de dienst reikte pastor Frans Teunissen de aanwezigen een prachtig kwartetspel uit, gemaakt bij het jongste boekje van bisschop Joris, ‘oud – en nieuw-katholiek’. In dat boek staan helaas geen plaatjes. Het kwartetspel wemelt van afbeeldingen uit Eindhoven –Philips, DAF, de Stratumse lichtzuil en het Diakenmannetje, gekozen als illustratie bij teksten van de bisschop. Daarop nodigde het kerkbestuur allen uit voor een feestelijke receptie, waarbij ook goed van alle nevenruimten gebruik gemaakt kon worden.

‘Overal haast en verkeer dat geen richting heeft’. De Boschdijk is een drukke doorgaande weg, niet ver van het Philips stadion. Lang moest de parochie dwalen door de stad, wat dankzij de rooms-katholieke deken van Eindhoven, zelf ook aanwezig in de dienst, gelukkig nooit tot dakloosheid heeft geleid. Nu heeft dankzij de inzet van velen, landelijk en plaatselijk, de parochie eindelijk zelf een thuis, en prijkt haar naam in heldere blauwe letters op de muur: oud-katholieke kerk Maria Magdalena. In plaats van huurder is men nu verhuurder geworden, en bovenal bruist men van de energie, vol plannen om het gebouw liturgisch en creatief te gaan gebruiken.

Kerkwijding is een hoogtepunt in het leven van de kerk, zei de aartsbisschop. Het was extra vreugdevol dat deze dag gevierd kon worden in het bijzijn van de rooms-katholieke bouwpastoor en van voormalige gebruikers, van mensen uit Eindhoven en Geldrop en van ver daarbuiten, van oud-katholieken en gasten uit de oecumene – rooms-katholiek, anglicaans, orthodox en protestant. Zoveel mensen ‘zoeken een woning en willen geborgen zijn’. Het kan in zomaar een kerk in de stad, die het Evangelie niet opsluit achter veilige muren, maar achter glas en steen de onrustige wereld ziet, en zo de mis kan vieren als centrum van het volle leven. Omdat Jezus Christus zich daar laat ontmoeten. Zie ook de website van de parochie Eindhoven.

Tekst: Bernd Wallet

Foto’s: Wim Roobol en Jonathan Heywood

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 september 2011