Katholiek Appèl

Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appèl roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’.  Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appèl de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie. 

Zij schrijven: ‘Er is een tendens het geloof te beschouwen als een puur individuele zaak die nauwelijks nog verbonden is met de Schrift en de overlevering. Wij achten dat een schadelijke ontwikkeling, want alleen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, kunnen wij iets van de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde verstaan’.

De auteurs verwijzen in hun appèl naar de drie instrumenten die de vroege kerk heeft ontwikkeld om haar katholiciteit te bewaren: de Bijbel, het credo en een ambt van episkopè
Deze drie zijn niet los verkrijgbaar, maar in de loop van de tijd is hun samenhang verloren gegaan. De ene kerk ging er – gechargeerd gezegd – met de Bijbel van door, de andere met de bisschop en een derde met de belijdenis. Het gevolg is dat de Kerk uiteengevallen is en zo haar katholiciteit verloren heeft. De initiatiefgroep roept alle kerken op terug te keren naar hun gezamenlijke oorsprong en de samenhang tussen Schrift, credo en ambt te herstellen.

Het Katholiek Appèl zal op zaterdag 3 november gepresenteerd worden door Mgr Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht.

Mgr Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van Groningen-Leeuwarden, ds Willem Smouter, bestuurslid van de  Evangelische Alliantie, en dr Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zullen erop reageren aan de hand van het motto van de dag:

‘Hoe katholiek is mijn kerk?’

De bijeenkomst wordt gehouden in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht en duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur. Iedereen kan de studiedag bijwonen. Opgave via buro@okkn.nl of telefonisch: 033-4620875. De kosten bedragen 15 euro, inclusief lunch. Betaling kan geschieden door overmaking van dit bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland, Amersfoort, onder vermelding van Symposium Katholiciteit.

Het Oecumenisch Katholiek Forum is een initiatief van Ds Henk Gols (Nijmegen), Ds Lieske Keuning (Utrecht), Dr Hans Kronenburg (Zeist),  Ds Idelette Otten (Vleuten), Drs Henk Schoon (Vleuten), Ds J.H.Uytenbogaardt (Utrecht), Mgr dr Joris Vercammen (Utrecht) en Dr Andreas Wöhle (Amsterdam).

Zie ook www.forumkatholiciteit.nl

Bron: persbericht Katholiek Appèl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 augustus 2012