Collegiaal Bestuur in conclaaf

Op vrijdag 28 juni jl. hield het bestuur zijn jaarlijkse bezinning- en beleiddag in Haarlem. In de ochtend stond het gebruik van de sociale media op rol: wat kunnen we ermee, wat moeten we ermee, welke kansen en welke risico’s? Deskundig ingeleid door Eric van den Berg, mediawetenschapper en coauteur van het Handboek kerk en sociale media. De inleiding was dermate prikkelend dat zelfs verstokte liefhebbers van het gedrukte woord tot de overtuiging kwamen dat de kerk op dit terrein nog een slag te winnen had. We zullen het wel gaan merken in de loop van het jaar.
De tweede helft van de dag werd besteed aan de voorbereiding van het beleid voor de komende jaren, de huidige beleidsnota loopt af en ter synode in november zullen aanzetten gegeven moeten worden voor de te volgen koers in de komende jaren. Over de komende jaren ging ook de conceptbegroting van 2014 en de raming van de jaren erna. Die begroting ziet er niet echt rooskleurig uit door stijgende kosten en dalende opbrengsten uit de heffing inkomsten beleggingen en onroerend goed.  De raming laat gelukkig een wat opgewekter beeld zien, maar ook de kerk ondervindt de gevolgen van de financiële slechte tijden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 juli 2013