Dit is geen eindpunt…

maar een begin, zo sprak bisschop Dirk Jan Schoon in zijn preek tijdens de eucharistieviering waarin diaken Erna Peijnenburg tot priester werd gewijd. De bisschop refereerde hiermee aan de lange weg, die de wijdeling was gegaan om gehoor te kunnen geven aan de roeping tot het priesterschap. Na jaren van pastorale arbeid in de kathedrale parochie van de Bavo was ze terug gekeerd naar de schoolbankjes van het Oud-Katholiek Seminarie en had opnieuw haar draai gevonden in het pastoraat van de oud-katholieke parochie te Alkmaar. Aan de hand van de lezingen van de dag – de gedenkdag van de profeet Joël – maakte de bisschop duidelijk welke taken er wachtten, maar niet alleen voor hen, die het buitengewoon priesterschap bekleden, maar ook voor ons allen, die als gedoopten deel uitmaken van het algemeen priesterschap der gelovigen.

Gedoopten waren er velen: de parochiekerk van de H.Agnes te Egmond aan Zee was op zaterdag 19 oktober goed gevuld met zo’n drienhonderdvijftig aanwezigen, parochianen uit Alkmaar en Egmond, maar ook vele gasten uit de rooms-katholieke parochies, waarmee Erna en haar man een band hebben en uit de bredere oecumene. Dat was ook zichbaar in de lange stoet van geestelijken, die via de winderige Voorstraat de kerk binnen trok. Vooraf gegaan door een aantal studenten van het seminarie, dat als misdienaar functioneerde en de grootste moeite had om de vlam brandend te houden.
Dat was in de kerk geen probleem, daar overheerste het licht en de warmte van de blijdschap. Dat kwam naar voren in de aanbevelingen van pastoor Martina Liebler namens de collega’s in het bisdom en die van rector Mattijs Ploeger namens het Seminarie. Maar ook in het dankwoordje dat Erna aan het einde van de viering sprak en waarin ze zowel met warmte sprak over haar jaren in de Bavo als over het welkom, dat ze ervaren had in de Oud-Katholieke Kerk en de steun, die ze ervaren had van velen op haar weg naar haar priesterschap.
De kerk is blij met Erna Peijnenburg en Erna met de kerk!

Niet onvermeld mag blijven dat de moeder van Erna, mw. Ageeth Peijnenburg, op mooie wijze een solo zong uit de Pinkstercantate van J.S. Bach, daarbij begeleid door Ton van Eck, titulair organist van de R.K. Kathedrale Basiliek Sint Bavo. De samenwerking van organist en het parochiekoor onder bekwame handen van Laura Zwart-Vuil verliep overigens ook op rolletjes. De algehele leiding was in handen van de pastoor van de parochie Rudolf Scheltinga, die de kerkgangers bovendien uitstekend voorging in de Litanie van alle heiligen.

Na afloop hadden de vrijwilligers in het Verenigingsgebouw de handen vol om alle gasten te laven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 oktober 2013