Zaligverklaring goedkoper dan uitbreiding formatie

Op zaterdag 23 november jl. was de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bijeen in Hilversum voor de 86e zitting. In de agenda was de gehele middag vrij gemaakt voor het thema ‘Missie en diaconaat’, maar voor die tijd moesten er nog wel wat zaken gedaan worden. 

Bisschoppelijk Bureau
Dat verliep niet altijd even vlot voor het Collegiaal Bestuur, dat in het verlengde van een opzet voor een nieuwe beleidsnota ook wat wensen had neergelegd wat betreft het jongerenpastoraat en de bezetting van het Bisschoppelijk Bureau. Om met dat laatste te beginnen: per 1 september 2014 gaat de huidige secretaris met pensioen en tegelijkertijd vertrekt ook de vrijwilliger, die een dag in de week actief is met de financiële administratie van de kerk. Dat gecombineerd met de noodzaak en de wens van het bestuur om het gebouwenbeleid in de kerk beter te kunnen coördineren, had geleid tot een complete inventarisatie van de taken van het bureau en de daarbij behorende formatie en de wens om de bestaande formatie van 1,5 fte (+0,20 vrijwilligerswerk) uit te breiden tot 2,0 fte. De synode had echter grote weerstand tegen het verder ophogen van de tekorten op de begroting en had daarnaast de vrees dat deze uitbreiding uiteindelijk ook te koste zou gaan van de pastorale (ook vaak) krappe bezetting of zou gaan leiden tot een verhoging van de heffingen. Het voorstel werd dan ook met een behoorlijk meerderheid afgewezen. Allerhande lovende woorden werden gezegd in de richting van de volgend jaar vertrekkende secretaris – een zaligverklaring is goedkoper dan een uitbreiding van de formatie-  maar dat neemt niet weg dat de synode de nieuw verkozen Thesaurier-Generaal, de heer Herman Toorman, wel meteen met een levensgroot probleem opzadelt om zonder extra steun op het financieel administratief gebied vanuit het bureau te moeten beginnen aan zijn zware taak. Het bestuur zal zich moeten bezinnen op hoe het nu verder moet daarmee.

Jongerenpastoraat
Wat het jongerenpastoraat betreft ging het een stuk eenvoudiger, het Collegiaal Bestuur had na een positieve evaluatie voorgesteld het project na vijf jaar (medio 2014) nog voor een zelfde periode te verlengen. Met een aantal aanbevelingen ging de synode hiermee akkoord, wat ook niet zo zwaar viel omdat dit project niet op de bezetting drukt en door een paar fondsen projectmatig wordt gefinancierd. Maar de grootste positieve factor was toch wel de wijze waarop het project de afgelopen jaren werd ingevuld door Jutta Eilander.

Fred Hubers neemt afscheid
Zoals gemeld werd de heer Toorman verkozen tot nieuwe Thesaurier (de opperpenningmeester van de kerk). Dhr. Fred Hubers verdedigde na acht jaar zijn laatste jaarrekening, die zonder slag of stoot werd aangenomen, en zijn laatste begroting voor het komende jaar. Hoewel daar wel een deukje in werd geslagen door het niet doorgaan van de uitbreiding van het bureau en de duidelijk geformuleerde wens van de synode (motie!) om vanaf 2015 met een sluitende begroting te komen. De synode ging nog een stapje verder door de begrotingscommissie nog eerder in het proces van het opstellen van een begroting in te schakelen en op die manier meer proactief gebruik te maken van haar begrotingsrecht. De heer Hubers werd door de bisschop van Haarlem als voorzitter van het bestuur met waardering toegesproken en ook Fred Hubers haalde met warmte enkele indrukken op van de laatste acht jaar. Hij verlaat zijn post na “een vrachtwagen vol Chinees eten en te weinig slaap”.

Breed beraad over beleid
Het voorliggende concept voor een nieuwe beleidsnota had al tot vele schriftelijke vragen vooraf aanleiding gegeven, het Collegiaal Bestuur nam zijn eigen uitnodiging tot respons serieus en nodigde de synode uit tot een breed overleg in het voorjaar om over de nieuwe nota te spreken. De synode ging akkoord met een extra zitting, mits het geen gewoonte ging worden. 

Missie en diaconaat
Na de verkiezing van een secretaris voor de synode zelf, de heer H. de Miranda en een oproep voor het komende Internationaal Oud-Katholieken Congres in september in Utrecht, was het  dan eindelijk tijd voor missie en diaconaat.  Na een drietal inleidingen gingen de leden van de synode in groepen uiteen om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bepraten, van de noodzaak om handen en voeten te geven aan deze wezenskenmerk van de kerk was men wel overtuigd. Er gebeurt ondertussen natuurlijk ook al veel, de presentaties in de kraam van o.a. de Missie Sint Paulus, Sinte Barbara en de parochies Amersfoort, Egmond en Leiden gaven daar een beeld van. Terug uit het beraad werd kort verslag gedaan van de aanbevelingen uit de groepen, waarbij vooral ook de wens tot kleinschaligheid naar voren kwam. De uitwerking van de aanbevelingen zal ongetwijfeld wat handreikingen opleveren, die parochies kunnen benutten.

Dhr. Patrick Groenewegen had het als kersverse voorzitter in de ochtend niet altijd makkelijk, maar hij sloeg er zich met de nodige humor en tact uitstekend doorheen. Een voorzitter, de synode waardig.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 november 2013

 

Een verslag van de jongerensynode vindt u hier

 

Een kleine fotoimpressie van de synode: