Instructie coronavirus en kerkdiensten

14 maart 2020, 19.15 uur
deze pagina wordt geüpdatet wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen
__________

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die op 12 maart jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, passen de bisschoppen de instructies zoals die eerder werden uitgegeven als volgt aan:

Kerkdiensten (tot en met 15 maart 2020 – zie verder: https://www.okkn.nl/?b=4264

Bij kerkdiensten mogen vanaf heden niet meer dan honderd bezoekers in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Hier dienen kerkbesturen op te handhaven. Mocht u meer mensen verwachten of mochten er meer mensen komen dan is het de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur passende maatregelen te treffen. Hierbij kunt u denken aan het leggen van een audio- of videoverbinding naar een of meerdere alternatieve ruimtes.

Voor kerkdiensten geldt verder:

 • Overeenkomstig de aangescherpte richtlijnen van de RIVM dient u lichamelijk contact (bijvoorbeeld: handen schudden, zoenen) geheel te vermijden.
 • Iedereen die een kerkdienst bijwoont, wordt verzocht de volgende maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 • Wij verzoeken gelovigen met mogelijke symptomen van het coronavirus (klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) thuis te blijven en niet naar de kerk te komen.
 • Wij hebben er begrip voor wanneer mensen (met name gelovigen die kwetsbaar zijn – ouderen en personen met verminderde weerstand) er vanaf zien de kerkdienst mee te vieren, ook als ze geen symptomen van het virus vertonen.
 • Wij geven toestemming aan de pastoor en het kerkbestuur ter plaatste om te besluiten, met name wanneer de betreffende gemeenschap voor een groot deel bestaat uit ouderen en kwetsbaren, de kerkdienst niet door te laten gaan.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater.
 • Voorgangers, acolieten, misdienaars en anderen die een actieve rol vervullen bij het voorgaan in de dienst dienen voorafgaand aan de dienst hun handen goed te wassen. Zie hiervoor de instructies van de RIVM.
 • Bij de vredegroet geven we elkaar geen hand maar een groet met het hoofd.
 • Brood en wijn worden aangedragen door misdienaars. Waar de gaven – al dan niet vergezeld van offergave voor een voedselbank – normaliter vanuit de gemeente naar de voorganger worden gebracht, dient dit tot nader order achterwege gelaten te worden.
 • Daar waar normaliter gebruik wordt gemaakt van het doorgeven van collectezakken, -schalen of -mandjes dient u een alternatief te kiezen, bijvoorbeeld (extra) collectezakken, -schalen of -mandjes bij de uitgang van de kerk.
 • De voorgaande priester is de enige die de communie onder twee gedaanten ontvangt. Aan alle anderen wordt alleen de hostie uitgereikt – uitsluitend op de hand en niet op de tong.
 • Wie de communie niet fysiek wil ontvangen, staat het vrij om – geheel in lijn met onze traditie – vanaf de zitplaats geestelijk te communiceren. Mocht u naar voren willen komen, kruist u dan de handen voor de borst zodat duidelijk is dat u geen communie wil ontvangen. De priester geeft u zonder aanraking de zegen.
 • Er zal geen gezamenlijk koffiedrinken na de viering plaatsvinden.
 • Al het bovenstaande geldt onverkort voor bijzondere diensten als huwelijken, avondwakes en uitvaartdiensten.

Parochieleven (tot en met 15 maart 2020)

 • Tot en met in ieder geval 31 maart a.s. zal er in oud-katholieke parochies geen kerkopenstelling buiten de eventuele reguliere kerkdiensten plaatsvinden.
 • Wij adviseren groepsbijeenkomsten zoals bijvoorbeeld Bijbelkring, gespreksgroepen en koorrepetities waarbij de meerderheid van de deelnemers bestaat uit ouderen en kwetsbaren niet door te laten gaan.
 • Wanneer u ervoor kiest (kleinschalige) groepsbijeenkomsten wel door te laten gaan gelden hiervoor de van toepassing zijnde richtlijnen als bovenstaand beschreven voor kerkdiensten.

Pastoraat

 • Wij adviseren de pastores conform de richtlijnen zoveel mogelijk thuis te werken. Alleen wanneer er sprake is van een urgente aanleiding kan ervoor gekozen worden een huisbezoek af te leggen. Reguliere huisbezoeken worden verplaatst naar een later moment.
 • Voor pastorale zorg aan mensen waarbij het corona virus is geconstateerd en die in thuisquarantaine verblijven, kiest u voor telefonisch contact of contact via een internetverbinding (bijv. Skype).
 • Pastorale zorg voor en het bedienen van sacramenten aan patiënten die met het coronavirus in een ziekenhuis zijn opgenomen, kan alleen plaatsvinden wanneer de mogelijkheid bestaat dat de pastoor gebruik maakt van de beschermende faciliteiten van het ziekenhuis.
 • Ziekzalving van patiënten waarbij het coronavirus niet is vastgesteld kan zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis plaatsvinden. Neem hierbij geen onnodige risico’s en vraag zo nodig doktersadvies.
 • Bij elke ziekenzalving wordt geadviseerd de groep aanwezigen zo klein mogelijk te houden. Daarnaast wordt aangeraden zo min mogelijk materialen mee te nemen (één hostie in een afwasbaar hostiedoosje en een losse uitdraai van de liturgie in plaats van een kerkboek) en alle gebruikte materialen na afloop schoon te maken ofwel weg te gooien.

We hopen op uw begrip voor en medewerking bij bovenstaande maatregelen.

Wij roepen alle parochies en gelovigen op in gebed en gedachte onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen met alle dodelijke slachtoffers van het coronavirus over de hele wereld, hun nabestaanden, de mensen die met het virus besmet zijn, het medisch personeel en andere hulpverleners, onze landelijke en plaatselijke overheid en andere instellingen die zich inzetten om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.

Mocht u nadere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bisschoppelijk bureau via buro@okkn.nl. Voor pastoraal-praktische vragen kunt u zich wenden tot uw eigen pastoor.

Voor meer informatie van de Rijksoverheid en de RIVM verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de situatie in uw eigen regio kunt u de site van de GGD raadplegen https://www.ggd.nl/

Mgr. Bernd Wallet MA, aartsbisschop-elect van Utrecht
Mgr. dr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 maart 2020