Herderlijke boodschap naar aanleiding van de coronacrisis

Aan alle leden, gastleden en vrienden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Zusters en broeders,

De veertigdagentijd 2020 krijgt een onverwachte wending. Met elkaar spreken we een eucharistisch vasten af. Maar niet in de traditionele zin van dat woord. We sluiten enkele weken onze kerken en zien vrijwillig af van het vieren van het hartsgeheim van het geloof. Vasten is altijd een vorm van vrijwillige solidariteit met mensen die onvrijwillig moeten afzien van een eerste levensbehoefte. In deze intensivering van het vasten die wij heden beginnen zijn we solidair met alle mensen die kwetsbaar zijn en extra vatbaar voor het coronavirus. We staan aan kant van alle mensen die werken in de zorg en die niet onnodig extra belast moeten worden door ons onvoorzichtig handelen. We denken aan allen die ziek zijn en voor wie ruimte in het ziekenhuis ook in deze tijd noodzakelijk blijft.

We laten ons niet leiden door angst en doen dit niet voor ons zelf. Onze zorg voor en ons medeleven met slachtoffers van het virus en met allen die voor het virus extra kwetsbaar zijn staat centraal. Een internationaal vooraanstaand viroloog vatte de door ons gewenste houding als volgt samen: ‘Doe alsof je besmet bent en het niet wilt doorgeven, niet alsof je probeert te voorkomen dat je besmet raakt’. (Graham Medley, BBC Newsnight, 13 maart).

We vragen uw gebed voor alle direct betrokkenen bij de zieken, zoals familieleden, vrienden en kennissen, maar vooral ook voor artsen en verplegers, allen die zorg bieden en moeilijke keuzes moeten maken. En we bidden voor onze samenleving, plaatselijk, landelijk en wereldwijd: dat de weerbaarheid tegen virussen zoals corona mag groeien door de beschikbaarheid van juiste geneesmiddelen en internationaal getroffen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van besmettelijke ziektes.

Wij roepen u ook op mee te doen met de nationale dag van gebed, die de Raad van Kerken in Nederland met andere christelijke organisaties woensdag 18 maart organiseert (zie www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/dag-van-nationaal-gebed). De bedoeling van de dag van gebed is om rust en vertrouwen te vinden en te delen.

We zijn geraakt door alle reacties op de wereldwijde crisis en we kunnen de gevolgen ervan nog niet overzien. Dat brengt ook in de parochies en staties van onze kerk een onrust en onzekerheid met zich mee, waaraan wij ons als uw bisschoppen niet onttrekken. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd, dat we juist in ons geloof een weg kunnen vinden om met die onrust en onzekerheid om te gaan en te proberen die te boven te komen.

Voor de derde zondag van de vasten staan dit jaar woorden van de heilige apostel Paulus op ons lezingenrooster: ‘Betrouwbaar is God, die niet zal toelaten dat jullie boven jullie krachten worden beproefd. Met de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst om die kunnen doorstaan.’ (1 Korintiërs 10, 13) Wij geloven niet dat Paulus zijn hoorders een God voorhoudt die zijn volk als een sadist op de proef stelt. De beproeving waarvan de apostel spreekt horen wij als een oproep, een uitnodiging om verder te kijken dan wat voor de hand ligt. Aan het begin van deze vastentijd hoorden we hoe Jezus zelf veertig dagen en nachten in de woestijn op de proef werd gesteld en zich door die beproeving bewust werd van zijn roeping. Zo kunnen ook wij ons ervoor sterk maken om de crisis die we meemaken niet passief als een soort noodlot over ons te laten komen en maar af te wachten hoe die afloopt. Juist door de beperkingen waaraan wij onszelf vanwege de vastentijd al vrijwillig hadden onderworpen en die ons nu vanwege de crisis door de overheid worden voorgehouden, kunnen we onze gewone manier van leven herzien.

Zo wordt deze crisis een kans en kan deze in ons leven een keerpunt zijn, die hoop geeft. Gegroeide patronen in de wereldeconomie en in ons eigen leven blijken misschien niet zó noodzakelijk en zo heilzaam te zijn als we dachten. Nu we tijdelijk onze zondagse eucharistieviering moeten missen, kunnen we ons vrij maken om ons door gebed en Schriftlezing thuis op een nieuwe wijze bewust te worden van de aanwezigheid van Christus in ons leven en onze verantwoordelijkheid voor onze naasten.

Met het onderstaande gebed wensen wij u een gezegend vervolg van deze bijzondere vastentijd. Hoe we straks Pasen zullen vieren is op dit moment misschien nog onzeker, maar dát Pasen de uitkomst van deze beproeving is, daarnaar kunnen we met rust en vertrouwen uitzien.

Utrecht/Amsterdam, zondag Oculi, 15 maart anno Domini 2020

 

 

Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

 

 

 

Heer God

schepper van licht en leven

oorsprong en doel van ons bestaan

 

zie naar uw mensen in benauwdheid

benauwd door de gevolgen van het coronavirus

              slachtoffers, familieleden en vrienden

benauwd door de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening

              artsen en verplegenden, vrijwilligers

benauwd door onrust en onzekerheid

              wij allen – kwetsbare mensen

              ons oog op u gevestigd

 

wees onze bevrijder

dat we een geneesmiddel vinden tegen het virus

dat we rust vinden tegen onze onrust

vertrouwen als we dat tekortkomen

 

leid ons door uw Geest naar de dag van Pasen

dat we uw heilige naam loven en prijzen

in eeuwigheid

door Christus onze Heer.

Amen.