Een heilig hoekje

Morgen, 17 februari, is het Aswoensdag. Dit is de eerste dag van de veertigdagentijd. Voor veel gelovigen is dit een periode van inkeer en bezinning. Ter voorbereiding delen we vandaag een tip over het creëren van een speciale plek in huis voor gebed. Daarnaast reiken we u een gebed aan om dagelijks te bidden.

Ruimte voor gebed 
Rondom de uitzendingen van kerkdiensten op YouTube, kwamen vragen op als: waar kijk je de diensten eigenlijk het beste, en: hoe blijf je er iets aan hebben?

Ook lang daarvoor al creëerden gelovigen een speciale plaats in hun huis voor gebed: een kleine tafel, de schouw boven de open haard, een hoekje met een kussen of een stoel. Zo’n ruimte in je huis kan een herinnering zijn om regelmatig even ruimte in uw leven te maken voor een huisliturgie van schriftlezing en gebed. U kunt er een Bijbel in plaatsen, een gezangboek, een gebedenboek. U kunt er een Christusicoon in zetten of een kruisbeeld, een kaars, bloemen, iets in de kleur van het kerkelijk jaar.

Aanwezigheid van God in je leven
Hoe u het ook inricht, een ‘heilig hoekje’ kan een tastbare uitnodiging zijn even stil te staan bij de aanwezigheid van God in je dagelijks leven. Misschien helpt dit gebed uit het kerkboek (p.586) bij het in gebruik nemen van uw eigen gebedsruimte of bij de voorbereiding op het meevieren van een zondagse dienst in de livestream. Of eenvoudig bij het luisteren naar de stilte. U kunt een kaars aansteken en bidden:

Gebed
Heer, onze God,
uw woord verdrijft de duisternis
en vervult ons met vreugde en levenskracht.

Uw woord van liefde en genade
overstraalt ons dagelijks bestaan
en verlicht onze weg door het leven.

Zo wilt Gij bij ons zijn
in vreugde en verdriet,
in hoop en vrees,
in ziekte en gezondheid.

Wees hier aanwezig met uw Geest,
opdat wij uw woord met blijdschap aannemen
en uw grote Naam verheerlijken.

Door Christus, onze Heer.
Amen.