Nieuw convenant meldpunt seksueel misbruik ondertekend

Wie in pastorale relaties te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag met een seksuele lading moet terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wie in de kerk zulke intimidatie heeft ervaren kan onder meer terecht bij de externe vertrouwenspersonen van het Meldpunt SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties).

In het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van negen kerkgemeenschappen gewerkt aan actualisering van hun bestaande samenwerkingsconvenant. Namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland hebben op dinsdag 8 juni 2021 de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Mgr. Dirk Jan Schoon, dit herziene convenant ondertekend.

Belangen slachtoffer centraal
In dit convenant verplichten de samenwerkende kerken zich altijd de belangen van het slachtoffer (de benadeelde) centraal te stellen. Het convenant spreekt heldere taal: elke vorm van seksueel misbruik wordt benoemd als een vorm van zonde tegenover God en de mensen. Om te werken aan een veilig klimaat in de kerk door begeleiding en preventie, en om recht te doen aan slachtoffers van misbruik en hun parochies is het meldpunt in het leven groepen.

SMPR
Naast het eigenlijke meldpunt omvat het SMPR een netwerk van vertrouwenspersonen en een netwerk van gemeentebegeleiders. De dagelijkse leiding ligt bij de coördinator SMPR. Het geactualiseerde convenant regelt met name de inrichting, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van het IBO-SMPR. Het IBO-SMPR is de vergadering van afgevaardigden van de bij het convenant aangesloten kerkgenootschappen, die namens deze kerkgenootschappen inhoudelijk betrokken zijn bij voortgang en kwaliteit van het Meldpunt SMPR.

Ondertekening
Hoewel het document al een jaar gereed was, kon het in verband met corona niet eerder worden ondertekend. Nu de versoepelingen van de maatregelen zijn ingezet kon Sophie Bloemert, die in het voorjaar van 2020 Lenny van den Brink opvolgde als coördinator van het meldpunt SMPR, beginnen aan een kennismakingsronde langs de diverse ‘kerkleiders’. Bij die gelegenheid werden in de Utrechtse kapittelkamer de handtekeningen gezet, onder toeziend oog van de nieuwe vertegenwoordiger van de OKKN in het IBO-SMPR, Loes Berkhout. Zij volgde onlangs Age Kramer op, die zes jaar voorzitter van het IBO is geweest.

Het SMPR kan onafhankelijk van de kerk en met waarborging van anonimiteit hulp bieden. Op de website smpr.nl staan hiertoe alle contactgegevens. Naast de SMPR heeft de kerk ook interne vertrouwenspersonen. Alles hierover leest u elders op onze website.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau 10 juni 2021