ANBI – Brabantse Kas

Stichting Verenigde Wezen- en Brabantse Kas

RSIN nummer:805825381
KvK nummer:41194974
Contactgegevens:Den Hamstraat 2
3451 BN VLEUTEN
henk.schoon@okkn.nl
Bestuurssamenstelling:W.J. Woltjer, voorzitter
H. Schoon, penningmeester/secretaris
V.P. Scheijde, lid
R.B.J.J.M. Scheltinga, lid
W.J. van den Berg, assessor


Beleidsplan

Het doel is om oud-katholieke projecten op diaconale en- breder- oecumenische projecten te ondersteunen en hulp te bieden in individuele gevallen.

Inkomsten bestaan uit het rendement van het vermogen en opbrengsten uit de verhuur van het onroerend goed.
De Stichting Verenigde Wezen-en Brabantse Kas heeft geen winstoogmerk.

Inkomsten worden besteed aan:
1. Aanhouden vermogen: bestuurrekening, charitas spaarrekening, vermogensbeheerrekening, beleggingen
2. Bijdragen aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
3. Overige bijdragen (Oud-Katholiek)
4. Hulp in individuele gevallen

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Ondersteuning te bieden aan initiatieven binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag activiteiten

In de afgelopen jaren hebben is er een structurele bijdrage geleverd aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in individuele gevallen is hulp geboden.

Financiële verantwoording – Staat van baten en lasten 2022

20212022
Baten
Opbrengsten beleggingen910.398-925.836
Minus: kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het beleggen en het in standhouden van het vermogen)48.64847.712
Subtotaal netto beleggingsresultaat861.750-973.548
Overige baten62.94962.786
Totale baten924.699-910.762
Lasten
Doelbesteding/giften/donaties160.137141.200
Personeelskosten  
Huisvestingskosten  
Administratiekosten algemeen  
Administratiekosten aanvragen/giften/projecten  
ICT kosten  
Bestuurskosten6181.308
Communicatiekosten  
Financiele kosten3.1223.370
Afschrijvingen  
Overige lasten112.173119.422
Totale lasten276.050265.300
Resultaat (saldo van Totale baten en totale lasten)648.649-1.176.062