ANBI – Metropolitaan Kapittel

Naam: Metropolitaan Kapittel van Utrecht (van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
RSIN nummer:821751335 (858181071)
KvK nummer:70186839
Secretariaat:Lichtenbergerlaan 74
7431 AL DIEPENVEEN
Email:marieke.ridder@okkn.nl
Arcariaat:Drs. L.E. Wijker
Molenstraat 48
2513 BL DEN HAAG
Email: leen.wijker@okkn.nl

Samenstelling kapittel

  • Mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop, voorzitter
  • Drs. W.B. van der Velde, deken
  • Mw. drs. M.J. Ridder, secretaris
  • Drs. L.E. Wijker, arcarius
  • Mw. drs. L.M. van Straaten, lid
  • Drs. L.C. Runhaar, lid
  • Drs. H.A. Schoon, lid

Beleidsplan

Het kapittel vergadert in principe minimaal tweemaal per jaar. Mochten extra vergaderingen nodig zijn worden deze gepland.
Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstellingen van MK

Het Metropolitaan Kapittel is het adviesorgaan van aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Het MK ondersteunt de aartsbisschop van Utrecht in zijn werk. Als de ABvU aftreedt neemt het MK het bestuur van het aartsbisdom over en bereidt zij de bisschopsverkiezing voor.

Het MK heeft de verantwoordelijkheid de financiële verplichtingen,die zij jaarlijks is aangegaan uit te voeren. De arcarius van het MK doet jaarlijks verslag van het financiële beheer aan het MK. De jaarrekening wordt opgemaakt door adviesbureau Guijt b.v. in Veenendaal. Het vermogen is in het beheer bij een vermogensbeheerder.

Missie en visie

Het Metropolitaan Kapittel ondersteunt in de eerste plaats het werk van de Aartsbisschop van Utrecht en activiteiten ten behoeve van het aartsbisdom Utrecht (waaronder in het bijzonder die in verband staan met de kathedrale kerk van Utrecht) en draagt het mede verantwoorde-lijkheid voor het Oud-Katholiek Seminarie (de ambtsopleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland). Verder ondersteunt het Kapittel – voortvloeiend uit de band van het Aarts-bisdom met de landelijke kerk – de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Financiën

JAARREKENING METROPOLITAAN KAPITTEL 2022

EXPLOITATIEREKENINGEN

INKOMSTEN      2022 WERKELIJK    2022 BEGROTING 2023 VOORLOPIGE BEGROTING2024 VOORLOPIGE BEGROTING
Huren Pacht(2019-2022)       51.940        90.000    40.000     60.000    –                  12.000
Obligatierente/rente       70.573    80.000     60.000 ?       ?
Dividend       66.607    60.000     45.000 ?        ?
Kosten beleggingen–   50.516-/-55.000-/- 55.000– 55.000
Rente bankrekening–     2.991-/-  2.000-/-   2.000–   3.000
Rente lening        –          –        P.M    P.M
Koersresultaat-1.486.220     50.000     50.000        ?
Mutatie ‘De Dorpsmaten–       3.165-/-   2.000-/-  2.000–  3.000
Opbrengsten  MK                 –         –          –
Opbrengsten college                 –         –      –
Opbrengst bisschopshuis            246   
TOTAAL-1.263.526    171.000 156.000       ?
     
UITGAVEN      2022 WERKELIJK    2022 BEGROTING  2023 VOORLOPIGE BEGROTING2024 VOORLOPIGE BEGROTING
Fonds Kapittel       74.348 115.247 147.225175.700
Fonds College       66.809   99.500 111.500182.500
Fonds bisschopshuis         6.195     7.950   11.950  14.000
Fonds Mulder         5.141     5.141     5.141    5.141
TOTAAL     152.493227.838275.816377.341
     
Incidentele bate    
Afwaardering onroerend goed    
EXPLOITATIERESULTAAT-1.416.019 -/- 56.838      -/-119.816      ?
GIFT OKKN (niet ge-inde huur bisschopshuis)         8.040         8.017         8.196 
Tegemoetkoming (huur bisschopshuis)        –     – 
     
NETTO RESULTAAT-1.424.059-/-  64.855  -/- 128.012       ?

SPECIFICATIE  FONDS KAPITTEL

   2022 WERKELIJK    2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING2024 VOORLOPIGE BEGROTING
Kathedraal   21.052  32.500  32.500 20.000
Bisdom   11.831  22.000  31.000 12.000
Bestuurskosten       5.811  41.075  31.025   6.000
Bankkosten        166        150        200       200
Projecten/ tekorten  35.487   41.500   52.500137.500
TOTAAL   74.348  115.247 147.225175.700

SPECIFICATIE FONDS COLLEGE

     2022 WERKELIJK    2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING2024 VOORLOPIGE BEGROTING
Vaste kosten en onderhoud bezit 18.386 19.00031.000  20.000
Opleiding en vorming  11.427 35.000 30.000  25.000
Projecten/tekorten ondersteuning/ administratie  36.996 45.500 50.500137.500
TOTAAL  66.809 99.500111.500182.500

SPECIFICATIE  FONDS BISSCHOPSHUIS

   2022 WERKELIJK     2022 BEGROTING2023 VOORLOPIGE BEGROTING2024 VOORLOPIGE BEGROTING
Erfpacht        –          –      –      –
Belasting en verzekeringen     1.543     2.000  2.500   2000
Onderhoud        274     4.500   7.500    5000
Overige kosten     4.378     1.450   1.950    7000
Achterstallige betalingen       –        –       – 
TOTAAL      6.195      7.950  11.950    14.000

SPECIFICATIE  FONDS MULDER

   2022 WERKELIJK        2022 BEGROTING2023 BEGROTING2024 BEGROTING
Tegemoetkoming  5.141      5.141   5.1415.141
Totaal  5.141      5.141   5.1415.141