ANBI – ORKA

Algemene gegevens

Naam:Stichting Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
RSIN nummer:002 882 693
Secretariaat:ds. Van Haaftenlaan 14, 3984 NR Odijk, secretaris@orka-utrecht.nl

Samenstelling bestuur

De heer J.F.B. van Hasselt, voorzitter, de heer F.C. van Westrenen, vicevoorzitter; mevr. I.E. van Kasteel, secretaris; de heer M.C. Bakker, penningmeester; mw. I.J.D. Wolff-Kinneging, lid; de heer P.W.B. Verheul, huismeester.

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks waarbij besloten wordt over aanvragen van individuen en instellingen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bieden van financiële hulp aan personen en instellingen die op één of andere manier deze hulp niet (meer) ontvangen van andere instanties. De hulp wordt geboden aan ouderen, zieken, wezen en hulpbehoevenden, in het bijzonder aan degenen die behoren tot de Oud-Katholieke parochie van Utrecht. Daarnaast worden er bijdragen verstrekt aan (regionale) organen en instanties binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wanneer dit verband houdt met deze doelstellingen.

Overige activiteiten

Er werden in 2020 toekenningen gedaan aan: Huize Agnes, Buurtpastoraat, IMC weekendschool, Stichting NU, huize Timon, Hospitium Vleuten en Utrecht, OMDUW, Vrouwensynode, Stichting Vrienden van het Catharijneconvent, SWOKU en SWOKA, Schuldhulpmaatje, Stadsteam Utrecht LDH, alsmede ondersteuning leden van de OK Kerk en daarbuiten.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant en gecontroleerd door de superintendent. Het vermogensbeheer is verdeeld over de ABN-AMRO en Triodos, beide op basis van een maatschappelijk verantwoorde portefeuille, beide met een profiel ‘Instandhouding vermogen – gemengd obligaties’.

Begroting 2024

Uitgangspunt voor de begroting van 2024 is gelijk aan de voorgaande jaren. Het uitgavenpatroon en de bronnen van inkomsten zijn redelijke gelijk gebleven en dienen als basis voor deze begroting 2024.

Opbrengsten / Baten:  
Opbrengsten verhuur onroerend goed 
Opbrengsten vermogensbeheer 
Fundaties 
Overige opbrengsten 
Totaal begroot 2024 € 190.000
   
Uitgaven / Lasten:  
Bijdragen Parochie Utrecht Diaconaal werk 
Bijdragen Stad Utrecht Diaconaal werk 
Bijdragen landelijke kerk Diaconaal werk 
Bijdragen Landelijke kerk onroerend goed 
Overige bijdragen / eigen bestedingen 
Beheerkosten / onderhoud vastgoed
Incidentele uitgaven
Onderhoud schilderwerk appartementen Mariahoek
Totaal begroot 2024 € 480.000
   
Verwacht resultaat beleggingen 2024 
Triodos bank
ING Bank
Totaal resultaat beleggingen€ 280.000
Begroot resultaat 2024 – € 10.000

Verslagjaar 2022

BATEN  
Netto opbrengst onroerend goed€ 163.076 
Netto opbrengst vermogensbeheer€ 73.485 
Fundaties€ 9.874 
Overige opbrengsten€ 6.000 
Totaal baten € 73.717
   
LASTEN  
Bijdragen landelijke Kerk € 54.132 
Bijdragen Parochie Utrecht€ 9.098 
Bijdragen stad Utrecht€ 53.000 
Overige bijdragen/eigen bestedingen ORKA€ 49.952 
Beheerkosten€ 38.542 
Totaal lasten € 204.724
   
Saldo baten minus lasten -€ 278.441
Mutaties in fondsen en voorzieningen  – € 68.994
Operationeel resultaat 2022 – € 209.447

Het eigen vermogen bedroeg eind 2022 € 12.606.520,-