ANBI – Brabantse Kas

Stichting Verenigde Wezen- en Brabantse Kas

RSIN nummer:805825381
Contactgegevens:Prof. Kohnstammstraat 16
3555 WH Utrecht
Bestuurssamenstelling:W.J. Woltjer, voorzitter
J.V. Kinneging, penningmeester
H. Schoon, lid
P. Brommet, assessor


Beleidsplan

Het doel is om oud-katholieke projecten op diaconale en- breder- oecumenische projecten te ondersteunen en hulp te bieden in individuele gevallen.
Inkomsten bestaan uit het rendement van het vermogen en opbrengsten uit de verhuur van het onroerend goed.
De Stichting Verenigde Wezen-en Brabantse Kas heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Ondersteuning te bieden aan initiatieven binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag activiteiten

In de afgelopen jaren hebben is er een structurele bijdrage geleverd aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in individuele gevallen is hulp geboden.

Financiële verantwoording – Balans per 31 december 2016

20162015    
Activa5.865.509 5.517.534    
Vorderingen:€ 24.744 € 29.548    
Liquide middelen1.371.2621.647.074    
Eigen vermogen7.261.5157.184.156    
       
       
Opbrengsten323.099311.100    
Uitgaven– 245.740– 135.674    
Batig saldo77.359175.426