ANBI – Brabantse Kas

Stichting Verenigde Wezen- en Brabantse Kas

RSIN nummer:805825381
KvK nummer:41194974
Contactgegevens:Den Hamstraat 2
3451 BN VLEUTEN
henk.schoon@okkn.nl
Bestuurssamenstelling:W.J. Woltjer, voorzitter
H. Schoon, penningmeester/secretaris
V.P. Scheijde, lid
mw. M. Ridder, lid


Beleidsplan

Het doel is om oud-katholieke projecten op diaconale en- breder- oecumenische projecten te ondersteunen en hulp te bieden in individuele gevallen.

Inkomsten bestaan uit het rendement van het vermogen en opbrengsten uit de verhuur van het onroerend goed.
De Stichting Verenigde Wezen-en Brabantse Kas heeft geen winstoogmerk.

Inkomsten worden besteed aan:
1. Aanhouden vermogen: bestuurrekening, charitas spaarrekening, vermogensbeheerrekening, beleggingen
2. Bijdragen aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
3. Overige bijdragen (Oud-Katholiek)
4. Hulp in individuele gevallen

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Ondersteuning te bieden aan initiatieven binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag activiteiten

In de afgelopen jaren hebben is er een structurele bijdrage geleverd aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in individuele gevallen is hulp geboden.

Financiële verantwoording – Staat van baten en lasten 2020


2020

2019
Begroting
2021
Baten
Opbrengsten beleggingen243.356961.797
Minus: kosten beleggingen43.50943.707
Subtotaal netto resultaat beleggingen199.847918.090
Overige baten*57.38760.484
Totaal baten257.234978.5740
Lasten
Doelbesteding/giften/donaties 149.933124.827143.000
Bestuurskosten 505858
Financiële kosten29523110
Overige Lasten*26.0178954
Totale Lasten179.407137.749143.000
Resultaat77.827840.825-143.000
  • Overige baten bestaan uit inkomsten huren en bankrente; overige lasten bestaan uit kosten onroerende zaken (vast lasten, onderhoud en reparaties, beheerkosten makelaar).