ANBI – Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
KvK nummer:41182900
Contactgegevens:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mailsecretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H.C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2020 heeft het bestuur 1 verzoek ontvangen voor bijdragen aan projecten/activiteiten ten behoeve van de Oud-Katholieke jeugd. De beperkingen door het coronavirus zijn zeker debet aan het aantal verzoeken dat bij het Jeugdfonds zijn ingediend.

De impact van de maatregelen rondom het coronavirus op de effectenportefeuille leek in eerste instantie aanzienlijk, maar er is alsnog een goed positief resultaat op de beleggingen bereikt in 2020.

Het bestuur heeft naar aanleiding van de positieve resultaten op de duurzame effectenportefeuille besloten de portefeuille te verhogen tot ca 25% van de totale beleggingen.

De Rabobankcertificaten hebben in 2020 niet uitgekeerd in contanten, omdat dat vanwege de regelgeving niet mocht. Aan het einde van 2020 is hiervoor stockdividend uitgekeerd.

Om toch over genoeg liquide middelen te beschikken hebben we eenmalig een groter bedrag aan effecten verkocht, voor toekomstige bijdragen en uitkeringen.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bestond in het afgelopen jaar uit een bijdrage van € 1.500 aan het jeugdpastoraat van OKKN voor het organiseren van het catechese weekend.

Financiële verantwoording

Baten20202019 Lasten20202019
Dividend en (coupon)rente3.2604.823 Bijdragen en giften1.5005.600
Koersresultaat effecten20.99571.068 Beheerkosten effecten2.5812.726
  Overige kosten315404 
    Batig saldo 19.85967.161
 24.25575.891  24.25575.891