ANBI – Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
RSIN nummer:813114883
KvK nummer: 41182900
Contactgegevens:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mailsecretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H.C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2021 heeft het bestuur 2 verzoeken ontvangen voor bijdragen aan projecten/activiteiten ten behoeve van de Oud-Katholieke jeugd. De beperkingen door het coronavirus zijn zeker debet aan het aantal verzoeken dat bij het Jeugdfonds zijn ingediend.

De Rabobank heeft in 2021 besloten alleen nog meer te beleggen in duurzame effecten, dat houdt in dat in 2021 de effectenportefeuille is omgezet en alleen nog bestaat uit duurzame beleggingen. De portefeuille is in 2021 aanzienlijk in waarde gestegen ca 17% t.o.v. de waarde per 1 januari 2021.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bedroeg in 2021 € 3.146, dit betroffen:

  • een bijdrage van € 1.500 aan het jeugdpastoraat van OKKN voor het organiseren van het catechese weekend.
  • een bijdrage aan de Jeugdkampen van € 1.646 voor het organiseren van een uitje van het Landkamp en het ZAK-kamp.

Financiële verantwoording

Baten20212020 Lasten20212020
Dividend aandelen6.0353.260 Bijdragen 3.1461.500
Couponrente2.036Overige bestuurskosten140148
Koersresultaat effecten67.57820.995 Provisie en bankkosten 148167
  Beheerskosten effecten2.9072.581 
 Negatief saldo   Batig saldo 69.30819.859
 75.64924.255  75.64924.255

Toelichting Staat van baten en lasten

Dividenden op aandelen zijn verantwoord als opbrengsten in het jaar dat zij ontvangen zijn. De overige kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bij de Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds waren in het verslagjaar geen werknemers in dienst.