ANBI – Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
RSIN nummer:813114883
KvK nummer: 41182900
Contactgegevens:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mailsecretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H.C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2022 heeft het bestuur 3 verzoeken ontvangen voor bijdragen aan projecten/activiteiten ten behoeve van de Oud-Katholieke jeugd. Deze verzoeken zijn allemaal gehonoreerd. Daarnaast is evenals in 2019 een bijdrage geleverd aan het Jeannette Noëlhuis voor zakgeld aan kinderen van vluchtelinen en/of asielzoekers die zij kleinschalig opvangen.

De stichting heeft een offensief beleggingsprofiel, hierbij accepteert het stichtingsbestuur een hoger risico op de effectenportefeuille in ruil voor een hoger rendement op langere termijn. Jaarlijks wordt het belegginsprofiel met de accountmanager van de Rabobank besproken. In 2022 zijn de koersen aanzienlijk gedaald en hierdoor is in 2022 een fors verlies geleden op de effectenportefeuille. Het positieve resultaat van 2021 is hierdoor volledig te niet gedaan. Met het vooruitzicht dat we beleggen voor de lange termijn is er voldoende tijd om het resultaat te laten herstellen.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bedroeg in 2022 € 5.468, dit betroffen:

  • € 1.500 aan het jeugdpastoraat van OKKN voor het organiseren van het catechese weekend.
  • € 500 aan het voorjaarskamp voor de activiteiten van de kinderen
  • € 2.500 aan het Jeannette Noëlhuis voor zakgeld en kosten zoals luiers voor kinderen
  • € 968 aan de Jeugdkampen voor het organiseren van een uitje van het Landkamp en het ZAK-kamp.

Financiële verantwoording

Baten20222021 Lasten20222021
Dividend aandelen7.7836.035 Bijdragen 5.4683.146
Couponrente2.0362.036Overige bestuurskosten140140
Koersresultaat effecten67.578 Provisie en bankkosten 155148
  Beheerskosten effecten2.9862.907
Koersresultaat effecten81.638
 Negatief saldo80.568   Batig saldo 69.308
 90.38775.649  90.38775.649

Toelichting Staat van baten en lasten

Dividenden op aandelen zijn verantwoord als opbrengsten in het jaar dat zij ontvangen zijn. De overige kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bij de Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds waren in het verslagjaar geen werknemers in dienst.