ANBI – Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
KvK nummer:41182900
Contactgegevens:Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mailsecretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H.C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2018 is het bestuur heeft het bestuur 4 verzoeken ontvangen voor bijdragen aan projecten/activiteiten ten behoeve van de Oud-Katholieke jeugd. Deze verzoeken zijn allemaal gehonoreerd.

De stichting heeft een offensief beleggingsprofiel, hierbij accepteert het stichtingsbestuur een hoger risico op de effectenportefeuille in ruil voor een hoger rendement. Eind 2018 zijn de effectenbeurzen flink gedaald en als gevolg hiervan is over 2018 een verlies op de effectenportefeuille geleden van
€ 30.795.

In 2018 is een duurzame effectenportefeuille geopend waarop € 30.000 is ingebracht. Deze keuze is gemaakt omdat duurzame investeringen ten goede komen aan de toekomstige generatie en we willen daar ook graag in bijdragen. De resultaten van deze portefeuille zullen worden gevolgd en indien mogelijk uitgebreid.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bestond in het afgelopen jaar uit de volgende financiële feiten:

verstrekt aan:betreft:2017
    €
Oud-Katholieke parochie IJmuidenVoorbereidingsweek1.000
Oud-Katholieke parochie IJmuidenRetraite bijbelgroep jongvolwassenen1.000
OKKNCatechese weekend500
JeugdkampenUitje bij de kampen1.000
  3.500

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2018

Baten20182017 Lasten20182017
Dividend en (coupon)rente3.5913.945 Subsidies en bijdragen3.5003.430
Koersresultaat effecten30.461 Beheerkosten effecten2.5032.384
Negatief saldo33.586  Koersresultaten effecten30.795 
    Batig saldo 28.342
 37.17734.406  37.17734.406