ANBI – OKDO

Jaarverslag 2021

De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO) is in 2016 opgericht door Stichting St. Jansplaats en Stichting Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA).

Doel van de OKDO is het bieden van diaconale ondersteuning en het bijdragen aan het opvangen, versterken en het maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen.

Bestuur
Het bestuur van de OKDO bestond in 2021 uit de volgende personen: dhr. E. Hijzen, voorzitter; dhr. F. de Haart, penningmeester (tot 22 augustus 2021); mw. M. Hallebeek, tweede secretaris; mw. I. van Kasteel, secretaris.

Helaas is de heer De Haart ons, na een langdurige ziekte, ontvallen op 22 augustus jl. Wij gedenken hem in ere.

Dhr. F. van Westrenen, voorzitter a.i. van de ORKA, heeft vanaf 22 augustus tijdelijk zitting genomen in het OKDO-bestuur (i.v.m. het overlijden van dhr. De Haart).

Het bestuur heeft één maal vergaderd in 2021 en een aantal keer via de mail gecorrespondeerd.

Aanvragen
Aanvragen voor individuele financiële hulp worden ingediend door pastores van de Oud-Katholieke parochies.

In 2021 heeft de OKDO vier aanvragen ontvangen. Eén daarvan is afgewezen, dit was een particuliere aanvraag van iemand die aangesloten is bij de RK Kerk. Hij is doorverwezen naar de Caritas van zijn eigen RK-parochie.

Drie aanvragen (van de parochies Culemborg, Hilversum en Rotterdam) zijn toegewezen, met een totaalbedrag van 5.987,60 euro.

BATEN 2021 2020
Bijdrage fondsen 6.000 5.000
Totaal 6.000 5.000
LASTEN
Bijdragen en ondersteuningen -/- 6.000 -/- 5.000
Kosten 0
 Totaal-/- 6.000-/- 5.000
SALDO 0 0