ANBI – OKDO

Jaarverslag 2022

De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO) is in 2016 opgericht door Stichting St. Jansplaats te Rotterdam en Stichting Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA) te Utrecht.

Doel van de OKDO is het bieden van diaconale ondersteuning en het bijdragen aan het opvangen, versterken en het maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen binnen de OK Kerk van Nederland.

Bestuur
In 2022 werd de heer J.F.B. van Hasselt benoemd tot voorzitter van de ORKA en daarop volgend ook in het bestuur van de OKDO. Het bestuur van de OKDO bestond zodoende vanaf april 2022 uit de volgende personen: dhr. J.F.B. van Hasselt, voorzitter; dhr. E. Hijzen, penningmeester; mw. M. Hallebeek, secretaris; mw. I. van Kasteel, tweede secretaris.

Het bestuur heeft één maal vergaderd in 2022 en geregeld gecorrespondeerd via de mail.

Aanvragen
Aanvragen voor individuele financiële hulp worden ingediend door pastores van de Oud-Katholieke parochies.

In 2022 heeft de OKDO acht aanvragen ontvangen. Hiervan is er één afgewezen. De overige zeven aanvragen (van de parochies Schiedam, Utrecht, Rotterdam en Groningen) zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 9.669,95 euro. De bestedingen betreffen medische kosten, kosten speciaal vervoer, studiekosten, deelname OK congres en levensonderhoud.

BATEN 2022 2021
Bijdrage fondsen 10.000 6.000
Totaal 10.000 6.000
LASTEN
Bijdragen en ondersteuningen -/- 10.000 -/- 6.000
Kosten 0
 Totaal-/- 10.000-/- 6.000
SALDO 0 0