ANBI – ORKA

Algemene gegevens

Naam:Stichting Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
RSIN nummer:002 882 693
Secretariaat:de Maat 23, 3931 AR Woudenberg, orkasecretariaat@gmail.com

Samenstelling bestuur

De heer F.L.C. de Haart, voorzitter; de heer F.C. van Westrenen, vice-voorzitter; mevr. I.E. van Kasteel, secretaris; de heer M.C. Bakker, penningmeester; de heer P.W.B. Verheul, huismeester.

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks waarbij besloten wordt over aanvragen van individuen en instellingen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bieden van financiële hulp aan personen en instellingen die op één of andere manier deze hulp niet (meer) ontvangen van andere instanties. De hulp wordt geboden aan ouderen, zieken, wezen en hulpbehoevenden, in het bijzonder aan degenen die behoren tot de Oud-Katholieke parochie van Utrecht. Daarnaast worden er bijdragen verstrekt aan (regionale) organen en instanties binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wanneer dit verband houdt met deze doelstellingen.

Overige activiteiten

Er werden in 2018 toekenningen gedaan aan: Huize Agnes, Buurtpastoraat, IMC weekendschool, Stichting NU, huize Timon, OMDUW, Vrouwensynode, Stichting Vrienden van het Catharijneconvent, SWOKU SWOKA, Schuldhulpmaatje, Stadsteam Utrecht LDH, alsmede ondersteuning leden van de OK Kerk en daarbuiten.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant en gecontroleerd door de superintendent. Het vermogensbeheer is verdeeld over de ABN-AMRO en Triodos, beide op basis van een maatschappelijk verantwoorde portefeuille, beide met een profiel ‘Instandhouding vermogen – gemengd obligaties’.

Verslagjaar 2018

BATEN  
Netto opbrengst onroerend goed€ 5.719 
Netto opbrengst vermogensbeheer€ 116.630 
Fundaties€ 13.251 
Overige opbrengsten€ 6.750 
Totaal baten € 142.350
   
LASTEN  
Bijdragen landelijke Kerk € 95.938 
Bijdragen Parochie Utrecht€ 9.047 
Bijdragen stad Utrecht€ 30.961 
Overige bijdragen/bestedingen€ 115.496 
Beheerkosten€ 30.560 
Totaal lasten € 282.002
   
Saldo baten minus lasten –€ 139.652
Mutaties in reserves en voorzieningen  € 52.695
Operationeel resultaat 2018 – € 86.957

Het eigen vermogen bedroeg eind 2018 € 11.529.197,-