Beleid in de steigers

Wat wordt de koers, die de Oud-Katholieke Kerk van Nederland de komende jaren uitzet? Voor welke prioriteiten wordt er gekozen bij een dalend ledental en krimpende financiële mogelijkheden? Moeten er kerken sluiten of kan het beheer efficiënter worden geregeld? Kan het aantal pastoors op het huidige peil worden gehandhaafd? Zijn de leden bereid hun lidmaatschap nog serieuzer te nemen?
Zouden er ook alternatieven zijn, die tot nieuw elan en groei kunnen leiden?
Vragen, waarmee de meeste kerkgenootschappen op dit moment worstelen.

Omdat het beleid geen zaak is van bisschoppen, bestuur of synode alleen, is vorig jaar in de kerk het Breed Beraad ingezet. Dit beraad in alle lagen van de kerk moet in de loop van het jaar uitmonden in een advies van een extra synodezitting van 10 juni 2006. Op basis van dit advies kan het bestuur dan de nieuwe beleidslijnen voor de komende jaren formuleren.

In september jl. werden bijeenkomsten gehouden van zowel synodalen als geestelijken met als materiaal een Werkboekje waarin de problematiek kort was neergezet, er keuzen waren gegeven e.d. Een aantal groepjes is vanuit die bijeenkomsten daarna aan het werk gegaan om nog verdieping in het materiaal aan te brengen. Deze bijdragen zijn nu inmiddels binnen en worden verwerkt in de uiteindelijke vorm van het werkboekje. Dat gaat in februari naar de parochies om te bespreken.
Het beleid staat dus in steigers, wat voor een kerk zal er achter vandaan komen?

Het werkboekje voor de parochies verschijnt in druk rond 20 februari, maar is nu al te downloaden/in te zien als u hier klikt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 januari 2006