Collegiaal Bestuur timmert aan raamwerk

Vertaal maar even de uitkomsten van het Breed Beraad en de waslijst van de aanbevelingen van de extra synode in een concreet beleidsplan voor de komende jaren. Dat is de opdracht waarmee het Collegiaal Bestuur deze dagen in de weer is. Tijdens de op 28 augustus jl. gehouden vergadering in Haarlem bleek dat de grote lijnen al wel zichtbaar worden.
Het bestuur heeft er voor gekozen het beleid te plaatsen in een omvattend raamwerk, dat aan de Synode in november zal worden aangeboden, en per onderdeel een aparte uitgewerkte notitie te geven.

Het raamwerk met de werktitel “Uitzicht op groei” zal wel op tijd klaar zijn, maar de notities over de verschillende deelonderwerpen zullen gefaseerd worden gepresenteerd.

Levensverbintenissen
Ook nog steeds op het bordje van het bestuur en met name op dat van de bisschoppen ligt de kwestie van de inzegening van levensverbintenissen. De Synode had  de belofte gekregen dat er uiterlijk in november 2006 een voorstel zou liggen.
Een tijdelijke commissie van theologen bracht hierover advies uit aan het bestuur. De aartsbisschop ontwierp vervolgens een conceptvoorstel aan de synode dat als vertrekpunt de levensverbintenis van gedoopten heeft.
Het voorstel gaat nu de laatste ronde in voor tekstcorrecties en zal een plaats krijgen op de agenda van de synode van november.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 augustus 2006