MSN is als koffie na de kerkdienst

Het draaide allemaal om communicatie tijdens de extra synode, die op zaterdag 12 mei j.l. werd gehouden in Amersfoort. Communicatie tussen bestuur en synode, communicatie met de leden van de kerk en met de jeugd.
Tijdens de behandeling van de beleidsnotitie over de jeugd werd een pleidooi gehouden moderne en populaire mediamogelijkheden niet te schuwen, voor jongeren is het msn(en) net zo belangrijk als het praatje na de kerkdienst bij de koffie.

Het Collegiaal Bestuur had blijkbaar zijn huiswerk niet zo slecht gemaakt, want de vier ingediende beleidsnotities haalden allemaal de eindstreep, al werden er wel suggesties tot aanvulling gedaan. De notities waren in november 2006 toegezegd als nadere uitwerking van het gepresenteerde beleid in de Raamnota. De synode werkte ditmaal als experiment in groepen, wat als voordeel een betere onderlinge communicatie had en leidde tot uitgefilterde aanbevelingen.

Het Personeelsbeleidsplan werd zonder veel problemen aanvaard als uitgangspunt voor de komende jaren.
Het Formatieplan leverde meer discussie op; enerzijds kwamen er kwalificaties als “concreet en helder”, aan de andere kant waren er ook bezwaren tegen de gehanteerde rekenmethodes. Er werd zelfs een heuse ad hoc commissie in het leven geroepen, die precies zal gaan vertellen hoe de beoogde groei of de gevreesde krimp in formules kan worden gevangen. De uitdagende oproep van het Collegiaal Bestuur om tot 2011 te mikken op 15% groei werd als te overmoedig bestempeld en als niet realistisch. Niettemin werd de notitie wel met grote meerderheid aanvaard.

De plannen om het blad de Oud-Katholiek op de schop te nemen en qua inhoud en vormgeving bij de tijd te brengen én op alle oud-katholieke adressen te laten bezorgen, werden met slechts 1 tegenstem en 3 onthoudingen aanvaard. De klus kan nu dus echt worden aangepakt, op naar een 0-nummer in november!
Tot verrassing van de indieners haalde zelfs het voorstel tot het laten maken van een promotie DvD een meerderheid hoewel er wel tegen de kosten werd aangehikt voor zo’n tijdsgebonden medium.
Deze twee voorstellen maakten deel uit van de bredere notitie, waarin de interne en externe publiciteit aan bod kwam. Een van de hoofdaccenten ligt daarbij op de lokale publiciteit en daarvoor werd wel wat hulp gevraagd en toegezegd.

De beleidsnotitie, die nog het minst was uitgewerkt, die over de jeugd, werd met sympathie ontvangen. Maar wel werd het bestuur te verstaan gegeven hier nog maar eens op terug te komen met meer uitgewerkte voorstellen. De synode werd aan het einde van de zitting zelfs zo royaal, dat er een voorstel werd gedaan de beoogde formatie voor een ‘jongerenwerker’ maar meteen te verdubbelen. Ook daar zal het Collegiaal Bestuur nog wel op terugkomen in de novemberzitting.

Zie verder de eerdere berichtgeving.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 mei 2007